Inpassingsvisie A67

Eindhoven - Venlo

Oppervlakte

  • Traject ca. 45km

Jaar van ontwerp

  • 2021 - 2022

Werkzaamheden MTD

  • Opstellen van de inpassingsvisie

Extra informatie

  • luchtfoto: Beeldarchief Rijkswaterstaat

Werkveld(en)

  • infrastructuur
  • visie
Leenderheide - Zaarderheiken

De A67 is van cruciaal belang voor de bereikbaarheid van Zuid-Nederland. Het is een drukke weg, vooral tijdens de spits, waardoor er problemen zijn met de doorstroming. De hoge verkeersintensiteit, voornamelijk veroorzaakt door vrachtverkeer, leidt regelmatig tot ongelukken en weggebruikers ervaren de A67 als onveilig. Om hier verandering in te brengen, is in mei 2020 het voorkeursalternatief A67 Leenderheide – Zaarderheiken en Tracébesluit (TB) voor de verbreding van de A67 Leenderheide-Geldrop bekendgemaakt. Als onderdeel hiervan heeft MTD landschapsarchitecten in de periode 2021-2022 in opdracht van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland de Inpassingsvisie voor de A67 opgesteld.

Het plangebied van deze Inpassingsvisie omvat de A67 tussen de knooppunten Leenderheide bij Eindhoven en Zaarderheiken bij Venlo, inclusief de directe omgeving. De visie op het gehele traject van ongeveer 45 km dient als basis voor de verdere planuitwerking van de structurele verbreding op een deel van de A67, tussen knooppunt Leenderheide en aansluiting Geldrop. De Inpassingsvisie geeft op globaal niveau uitspraken over de ruimtelijke positie van de snelweg en de bijbehorende ruimtelijke verschijningsvorm ervan. Landschap en snelweg worden waar mogelijk en relevant in samenhang vormgegeven, met aandacht voor de beperking van negatieve effecten op de omgeving, met name bij gevoelige natuurgebieden of woonomgevingen.

De omgeving wordt gekenmerkt door verschillende karakteristieke Brabantse en Limburgse landschapstypen en heeft een rijke historie. Doelen van de inpassingsvisie waren het weergeven van het integrale ontwikkelingsperspectief op de ruimtelijke positie en de inbedding van de snelweg, met alle aspecten en voorwaarden om tot een samenhangende beeldkwaliteit te komen. Ruimtelijke kwaliteiten en kansen zijn geïdentificeerd en er zijn ruimtelijke richtlijnen opgesteld voor toekomstige ruimtelijke ingrepen en ontwikkelingen. Ook was de verduurzaming van de weg en de omgeving een belangrijk aandachtspunt. De opgestelde Inpassingsvisie is het resultaat van zorgvuldige afwegingen en een gedegen afstemming tussen de betrokken partijen: de gemeentes Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende, provincies Noord-Brabant en Limburg, waterschap De Dommel en natuurbeheerders Staatsbosbeheer en het Brabants Landschap langs het traject.

Het overkoepelende thema voor de visie is ‘A67 Transitroute(s): een eenduidige en overzichtelijke route als verbindende lijn in het landschap’. De inpassingsvisie voor de A67 Leenderheide-Zaarderheiken is gebaseerd op het versterken van de A67 tot een eenduidig profiel en een vormgeving waarin de huidige kwaliteiten van de route samenkomen met de kansen en ambities voor een hogere beleving van de omgeving. Hierbij worden de barrièrewerking en negatieve effecten van de snelweg verminderd, en worden er positieve impulsen en kansen benoemd voor nu en in de (nabije) toekomst.

Om tot een passende Inpassingsvisie te komen op basis van de analyse van de A67 in het traject Leenderheide-Zaarderheiken, zijn eerst de ruimtelijke bouwstenen uiteengezet. Hierin zijn de te behouden of te versterken (kern)kwaliteiten en opgehaalde kansen en ambities vanuit de analyse samengevat. Deze aspecten zijn in lijn met de visie tot een eenduidige en overzichtelijke route onderscheiden in drie bouwstenen die in de visie nader zijn uitgewerkt tot concrete uitgangspunten voor (ruimtelijke) ontwerpkeuzes en uitwerking. De drie hoofdbouwstenen zijn de bouwstenen voor de route, de bouwstenen voor de dwarsrelaties met de omgeving, en de bouwstenen voor de toekomst.