VISIE

MTD landschapsarchitecten is een ontwerpbureau voor de buitenruimte in de meest brede zin. Het bureau werkt aan plannen voor zowel het landelijk als het stedelijk gebied; op diverse schaalniveaus. Steeds wordt er gezocht naar initiërende en voorwaardenscheppende plannen.
De projecten betreffen stedelijke opgaven als pleinen, straten, stedenbouwkundige in- en uitbreidingen en meer landschappelijke opgaven als parken, landgoederen, bedrijfslandschappen en infrastructurele projecten. Steeds vaker betreffen de opgaven echter ook innovatieve, strategische plannen, waarbinnen coalities worden gesmeed tussen meerdere opdrachtgevende partijen.
Opdrachtgevers zijn overheden, ontwikkelaars, bedrijven, instellingen en particulieren.

historie

MTD is een bureau met geschiedenis. Omstreeks 1954 vestigde Pieter Buys zich als landschapsarchitect in ‘s-Hertogenbosch. In de eerste jaren samenwerkend met ondermeer Hans Warnau en later met Bob van der Vliet binnen Buys & Van der Vliet. In 1998 is het bureau, onder de naam MTD landschapsarchitecten, voortgezet door Frank Meijer, Han Thijssen en Ruud Dubbeld. Het bureau is zich bewust van haar erfgoed.

robuust en tijdloos

De ontwerpstijl is door de jaren heen te omschrijven als robuust, helder en tijdloos, waarbij de grote lijn bevestigd wordt middels krachtige details; ontwerpen zijn functioneel en rijk aan onverwachte gebruiksmogelijkheden. MTD streeft naar ontwerpen die leiden tot een flexibel, verrassend en bijna argeloos gebruik. De ‘genius loci’, de karakteristieke ruimtelijke kenmerken en ontstaansgeschiedenis van een plek, vormen een essentiële inspiratiebron; hiermee krijgen de plannen een duurzame basis en sterke plekgebonden identiteit.

De ontwerpstijl is door de jaren heen te omschrijven als robuust, helder en tijdloos

duurzaamheid

Duurzaamheid speelt een bepalende rol binnen de plannen van het bureau. In eerste instantie betreft het dan het versterken van de groene kwaliteiten van de openbare ruimte en daklandschappen. Maar ook betreft het het vormgeven aan klimaatadaptieve maatregelen, waar deze gerelateerd zijn aan beplanting en waterhuishouding.

interdisciplinair en interactief

Het bureau kent een interdisciplinaire samenstelling; stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, ecologen, ruimtelijk vormgevers, communicatiedeskundigen en civiel- en cultuurtechnici werken samen in compacte teams. Materiaalkeuze, technische detaillering en budgettering spelen vanaf de eerste schetsen een volwaardige rol; zo ontstaan integrale, haalbare en realiseerbare plannen. Zo ontstaan marktgerichte, haalbare en realiseerbare plannen.
Er wordt gewerkt met een eenduidige opdrachtformulering als vertrekpunt en een heldere, breed gedragen visie als eindresultaat.
Het bureau heeft een ruime ervaring met participatieve en interactieve communicatietrajecten en met de inzet van sociale media binnen deze trajecten. Het planvormingsproces wordt opgevat als een organisch proces; lokale kennis en expertise van bewoners, ondernemers, stake-holders en gemeentelijke experts worden in een vroeg stadium van het planproces ingezet en zo wordt een breed draagvlak gecreëerd voor de plannen.
De organisatie en werkwijze van het bureau waarborgen continuïteit, ontwikkeling, innovatie en kwaliteit van de plannen en adviezen door ondermeer een intern kwaliteitssysteem (gebaseerd op NEN-ISO 9001) dat is vastgelegd in het Handboek Bedrijfsvoering MTD landschapsarchitecten. Wat betreft organisatie betekent dit een structuur en samenstelling van het bureau, waarbinnen taken, verantwoordelijkheden en kwalificaties van medewerkers helder zijn gedefinieerd. Binnen projecten betekent dit ondermeer dat de eindverantwoordelijkheid steeds ligt bij een projectleider en dat afhankelijk van schaal, omvang en complexiteit van de opgave wordt gewerkt in een compact, interdisciplinair projectteam.

toekomst

De toekomst van het bureau staat MTD helder voor ogen. De ontwikkeling van een jong en dynamisch team van zelfstandige adviseurs, geschoold vanuit de traditie van het bureau. Hierbij heeft het bureau de ambitie een bijdrage te leveren aan een ruimtelijke omgeving, die mooi en duurzaam is, waarin mensen comfortabel kunnen leven en welke veerkrachtig is naar toekomstige veranderingen.