KVL terrein

Oisterwijk

Opdrachtgever(s)

Oppervlakte

  • 11,2 ha

Jaar van ontwerp

  • 2014 - 2016

Jaar van uitvoering

  • 2016 - 2018

Werkzaamheden MTD

  • handboek openbare ruimte, inrichtingsplan
    openbare ruimte, supervisie, toetsing uitvoeringsvoorbereiding

Werkveld(en)

  • openbare ruimte
  • bedrijfsterreinen
  • terreinen rond gebouwen

Met het sluiten van de Koninklijke Verenigde Leder (KVL) in Oisterwijk in 2000, is een omvangrijk, historisch fabriekscomplex vrij gekomen. De gemeente Oisterwijk en de Provincie Noord-Brabant hadden de gezamenlijke ambitie om het complex en de aangrenzende terreinen, totaal circa 11 hectare, her te ontwikkelen en om te vormen tot een nieuw veelkleurig woon- en werkgebied, waarbij de industriële gebouwen worden behouden en gerestaureerd en circa 330 nieuwe woningen en appartementen worden toegevoegd. Voor de (rijks)monumentale gebouwen is een nieuw programma geïntroduceerd; hierbij zocht men naar een combinatie van horeca, cultuur, zorgfuncties en detailhandel. Intussen hebben zich reeds een aantal bedrijven gevestigd, zoals het Europees Keramisch Centrum en bakker Robèrt en ontstaat er op het terrein een geheel nieuwe dynamiek. Het terrein ademt een bijzondere, industriële atmosfeer en omvat een aantal gebouwen en elementen met een (rijks)monumentale status; zij vormen een waardevol ensemble.

MTD landschapsarchitecten kreeg in 2014 opdracht tot het opstellen van een inrichtingsplan openbare ruimte voor nieuw woon- en werkgebied op het KVL-terrein. Eén en ander op basis van het Masterplan, het Beeldkwaliteitplan en Stedenbouwkundig plan voor het KVL-terrein, zoals dat is opgesteld door DiederenDirrix architecten.

Het inrichtingsplan openbare ruimte voor het KVL-terrein zet in op het behoud van de industriële en ruige, functionele atmosfeer rond de (rijks)monumentale gebouwen en een directe samenhang tussen de industriële kern en de aangrenzende woongebieden. Belangrijk aangrijpingspunt hierbij vormt het orthogonale assenstelsel, waarlangs de (rijks)monumentale gebouwen van oorsprong geordend zijn. Dit assenstelsel is direct gerelateerd aan de voormalige spoorlijnen en een ondergronds gangenstelsel en staat feitelijk symbool voor het voormalige industriële productieproces. In het Inrichtingsplan openbare ruimte wordt het orthogonale assenstelsel vastgelegd middels banen van stelcon platen. Binnen dit orthogonale stelsel, zijn binnen de (rijks)monumentale kern van het gebied een aantal belangrijke open ruimtes aanwezig; de ruimte tussen het U-gebouw en het ketelhuis met de monumentale platanen en de entreeruimte, tussen het hoofdgebouw en het EKWC-gebouw, met het kalkstenen monument. Ter afsluiting van dit entreeplein zijn het entreehek en –poort weer terug gebracht; een eigentijdse versie van het oorspronkelijke hek en poort. Zij markeren een belangrijke entree naar het KVL-terrein vanaf de Almijstraat. De open ruimtes binnen de (rijks)monumentale kern hebben een belangrijke groene kwaliteit gekregen. Hiertoe zijn bol gemodelleerde ruwe grasperken geintroduceerd, omgeven door een brede betonnen band. Zij hebben een belangrijke betekenis in het verblijven in de openbare ruimte en ieder een eigen sfeer en gebruikskwaliteit. De samenhang tussen het (rijks)monumentale cluster en het woongebied wordt met name bepaald door de openbare ruimte; het orthogonale assenstelsel en de doorgaande ontsluitingslijn vormen hierbij belangrijke structuurdragers. De doorgaande ontsluitingslijn heeft een continue profiel van zo’n 14.0 meter breed en wordt begeleid door een laan van iepen. Lage en hogere, begroeide tuinmuren begrenzen hier de private tuinkavels. De woonstraten, die vanaf de centrale ontsluitingslijn de woningen ontsluiten, zijn iets bescheidener gedimensioneerd. Zij worden gekenmerkt door een circa 9.0 meter breed, asymmetrisch profiel zonder banden. Naast circa 1.0 meter brede voetpaden, wordt het parkeren opgelost in afzonderlijke circa 2.0 meter brede parkeerstroken. In deze zone staan eenzijdig in het profiel tevens de notenbomen (Juglans nigra). Lage en hoge beukenhagen begrenzen hier de private kavels.