Carolus

's-Hertogenbosch

Oppervlakte

  • 12 ha

Jaar van ontwerp

  • 2007 - 2019

Jaar van uitvoering

  • 2012 - 2022

Werkzaamheden MTD

  • Landschappelijk en stedenbouwkundig masterplan, Beeldkwaliteitplan voor de woongebouwen en de openbare ruimte, Inrichtingsplan openbare ruimte.

Extra informatie

  • i.s.m. Mulleners + Mulleners Architecten

Links

Werkveld(en)

  • openbare ruimte
  • stedenbouw

De ontwikkelcombinatie van AM / Rabo Bouwfonds en Slokker Vastgoed nam in 2007 het initiatief om op de voormalige locatie van het Carolusziekenhuis, een nieuw lommerrijk woongebied te ontwikkelen. Uitgangspunt vormde in eerste instantie een combinatie van grondgebonden woningen en appartementengebouwen; in 2012 werd het gebied herontwikkeld met voornamelijk grondgebonden woningen. MTD landschapsarchitecten kreeg van de ontwikkelcombinatie de opdracht voor het opstellen van een Landschappelijk en stedenbouwkundig masterplan, een Beeldkwaliteitplan voor de woongebouwen en de openbare ruimte en een Inrichtingsplan openbare ruimte.

Het plangebied Carolus / de Herven ligt op een strategische plek in ‘s-Hertogenbosch; op korte afstand van de binnenstad, op loopafstand van het Prins Hendrikpark en de IJzeren Vrouw, tegenover het nieuwe stedelijke knooppunt van NSstation-Oost en met een zeer directe ontsluiting op de A2. Het transformeren van het gebied tot een nieuw woongebied vormt een kans om de oorspronkelijke identiteit van de plek te (her)ontdekken en een (her)nieuwde) betekenis te geven. Aan de noordzijde sluit het gebied rechtstreeks aan op de oude beplante Hervensedijk en Linie 1629; een cultuur-historische verdedigingsstructuur van ’s-Hertogenbosch en een belangrijke toeristisch-recreatieve route door de stad. Het landschappelijke en stedenbouwkundig plan reageert hierop, door de introductie van een prominente noord-zuid verbinding, die de entree van het nieuwe woongebied verbindt met de Hervensedijk en een groene ruggengraat vormt voor het nieuwe woongebied. Tezamen met de oost-west verlopende waterpartij, vormt deze ‘parkway’ een belangrijke identiteits- en structuurdrager van het plan. Inzet was om het aanwezige waardevolle bomenbestand en de aanwezige waterpartij te behouden en versterken en in te zetten als een belangrijke kwaliteit voor het wonen in het gebied. Parkway, waterstructuur en aanwezige beplantingsstructuur vormen in hoofdlijnen twee groene kamers, waarin de woongebouwen zijn gesitueerd. Zij oriënteren zich wat betreft rooilijnen en uitzicht maximaal op de groen-blauwe structuurdragers van het plan. In feite worden er vista’s (wat letterlijk vergezichten betekent) ontwikkeld, welke de contramal vormen van de bouwvolumes en welke de ruimtelijke beleving van de openbare ruimte en het perspectief vanuit en op de woongebouwen bepalen. In de openbare ruimte wordt het beeld, in aansluiting op de aanwezige waardevolle boombestanden, bepaald door verspreid staande bomen in het gras. In aanvulling hierop wordt het beeld in de woonstraten in belangrijke mate bepaald door beukenhagen en groene erfafscheidingen; aan de voorzijde van de woningen lage beukenhagen, voor de meer kwetsbare plekken, waar zijgevels en achtergevels direct grenzen aan de openbare ruimte of parkeerhoven, is gekozen voor tuinmuren en hoge hederaschermen. Het parkeren is georganiseerd in een drietal binnenterreinen en een aantal compacte langs- en haaksparkeerstroken. De parkway en de groen-blauwe landschapszone zijn hierbij vrij gehouden van parkeren.

Met de nieuwe groen-blauwe structuur is Carolus / de Herven uitgegroeid tot lommerrijk woongebied dat te karakteriseren is als klimaatrobuust en biodivers ‘avant-la-lettre’.