Hof van Huesse. Een eigentijds ensemble in Huissen

25 oktober 2021

De gemeente Lingewaard heeft de ambitie om het centrum van Huissen een belangrijke kwaliteitsimpuls te geven.  De herontwikkeling van de Aloysiuslocatie in het centrum van Huissen maakt hier onderdeel van uit. Op 13 oktober jongstleden gaven wethouder Johan Sluiter en Mark van Doorn, algemeen directeur van Janssen de Jong projectontwikkeling, het startsein voor de bouw van 30 woningen en een halfverdiepte parkeergarage op deze locatie en een begin aan de versterking van de ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid van het historische centrum.

MTD landschaparchitecten verwierf medio 2019 de opdracht voor het opstellen van een Beeldregieplan en Stedenbouwkundig plan voor het nieuw te ontwikkelen woongebied op de Aloysiuslocatie. De eerste stedenbouwkundige schetsen toonden al snel aan dat de herontwikkeling van de locatie in de context van het gehele centrum beschouwd diende te worden. Hiermee omvatte de herinrichting van de openbare ruimte, naast de Aloyisiuslocatie zelf, tevens de Doelenstraat, het Raadhuisplein en Achter de Gracht. Met de herontwikkeling van de Aloysiuslocatie en de aangrenzende openbare ruimte wordt een deel van de historische kern omgevormd tot een groene en klimaatadaptieve stad. Het Beeldregieplan bood de gemeente en de ontwikkelaar handvatten voor een duurzame en kwalitatieve gebiedsontwikkeling die bijdraagt aan het realiseren van een gezonde leefomgeving voor bewoners en bezoekers; ingrepen zijn in belangrijke mate gericht op het verminderen van hittestress, het afkoppelen en zichtbaar maken van water en het versterken van de biodiversiteit. FARO architectuur & stedenbouw en Buro Lubbers wonnen de tender voor de verdere uitwerking van de architectonische plannen en inrichtingsplannen van de openbare ruimte.

De transformatie van de Aloysiuslocatie is in belangrijke mate geënt op een hoofdstructuur van een hoogwaardige en groene openbare ruimte. Met het herstel van het historische systeem van groene hoven en de aansluiting op de aangrenzende religieuze binnentuinen en pastorietuin, krijgt het kerkelijke cluster een eigentijdse betekenis en invulling. Door minder parkeren op maaiveld en minder verharding ontstaat ruimte voor vergroening en het zichtbaar maken van water. De nieuw geïntroduceerde bomen versterken de verblijfskwaliteit en bieden schaduw en verkoeling. In het verlengde van het Beeldregieplan en Stedenbouwkundig plan voor de Aloysiuslocatie, werkt MTD medio 2021 aan een herinrichtingsplan voor het Raadhuisplein. Het plan herwaardeert de oude structuur van tuinen en stegen; het versterken van de cultuurhistorische waarden gaat hierbij hand in hand met klimaatadaptieve maatregelen. De plannen zijn ontwikkeld in samenspraak met publieke en private partijen en verkreeg daarmee een breed draagvlak. Middels een open participatietraject zijn ruimtelijke initiatieven en ideeën benoemd en geprioriteerd. Het inrichtingsplan schetst met respect voor het verleden een ambitieuze toekomst voor het Raadhuisplein.