MTD verwerft opdracht voor Park Rijnhuizen te Nieuwegein

10 april 2020

Na een selectieprocedure door de gemeente Nieuwegein, heeft MTD landschapsarchitecten de opdracht verworven voor het opstellen van een Visie en Landschapsontwerp voor Park Rijnhuizen te Nieuwegein. In directe samenhang met het ontwikkelen van de brand en gebiedsprogrammering door de Branddoctors, zal het bureau in een participatief communicatieproces een Visie en Schetsontwerp ontwikkelen voor de belangrijkste groene en blauwe structuurdragers van het gebied. Tevens zal er gewerkt worden aan inrichtingsplannen voor de openbare ruimte voor de afzonderlijke deelgebieden. Het plangebied, gelegen nabij de historische kern van Jutphaas, is nu in gebruik als bedrijverterrein en omvat veel cultuurhistorische elementen en structuren, zoals Fort Jutphaas, onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, Kasteel Rijnhuizen en Kasteel Wijnestein.

De gemeente Nieuwegein heeft de ambitie om het gebied de komende jaren te transformeren, van een vrij onsamenhangend, verbrokkeld bedrijventerrein naar een veelkleurig en samenhangend woon-, werk-, recreatie- en vooral groen leefgebied. Het samenhangende beeld zal hierbij bepaald worden door een netwerk van (recreatieve) routes, een landschappelijk en ecologisch raamwerk en een nieuwe identiteit. De ambitie van de gemeente Nieuwegein is om deze nieuwe identiteit in belangrijke mate te baseren op de aanwezige cultuurhistorische, ruimtelijke en ecologische kwaliteiten, maar ook op de talrijke verhalen van het gebied; deze te behouden, te versterken, beleefbaar te maken en een eigentijdse betekenis en programmering te geven. De duurzaamheidsambitie voor het gebied ligt hoog. Het is de bedoeling om een nieuw toekomstbestendig en klimaatadaptief woon- en werkgebied te realiseren. De samenhangende water- en groenstructuur leveren hieraan een belangrijke bijdrage; zij leveren verkoeling droge en natte periodes. De door MTD op te stellen Visie en Landschapsplan voor Park Rijnhuizen zullen ontwikkeld worden in nauwe samenspraak met ambtelijke experts van de gemeente Nieuwegein, betrokken bewoners, ondernemers, initiatiefnemers en overige stakeholders in het gebied. Zij zijn de werkelijke experts in het gebied en kunnen bijdragen aan een breed draagvlak voor de plannen. Naar verwachting zullen de plannen eind 2020 gereed zijn. Maar al tijdens het planproces zal worden gezocht naar ‘quick-wins’, die in het licht van de Visie en het Landschapsontwerp voor de openbare ruimte al gerealiseerd zouden kunnen worden.