Eindmanifestatie Prijsvraag Brood en Spelen

14 februari 2019

Na maanden van hard werken, was er afgelopen woensdag 6 februari 2019 een presentatie van de eindresultaten van de prijsvraag Brood & Spelen, geïnitieerd door het College van Rijksadviseurs. Met 16 teams is er binnen de tweede ronde van de prijsvraag gewerkt aan een verdere verdieping en concretisering van innovatieve plannen voor het platteland. De eindmanifestatie ‘Radicaal, realistisch en realiseerbaar’ in het Provinciehuis Noord-Brabant te ’s-Hertogenbosch werd druk bezocht. Alle geselecteerde teams presenteerden hun uitgewerkte visies middels korte pitches en panelen. Er was ruimte voor discussie en uitwisseling met geïnteresseerden en eventuele toekomstige partners. Want ook was deze woensdag het einde van de prijsvraag, voor de uitgewerkte plannen vormde dit pas het begin.
Volgens rijksadviseur Floris Alkemade komt het nu aan op de uitvoering. Hijzelf, maar ook betrokken provincies en gemeenten kondigden hun betrokkenheid aan bij het vervolg en de opvolging van de projecten.
MTD landschapsarchitecten participeerde in twee 2 van de 16 teams; in samenwerking met de Herenboeren Wilhelminapark binnen het team ‘de Wederkeer van het Pastorale Landschap’ en in samenwerking met de Melkbrouwerij van Rick en Arjuna Huis in ’t Veld binnen het team ‘Melk&Noot’, en presenteerden hun uitgewerkte plannen voor een enthousiast en gevarieerd publiek.

Het team ‘de Wederkeer van het Pastorale Landschap’ presenteerden samen met de Herenboeren Wilhelminapark de plannen voor de Herenboerderij Wilhelminapark te Boxtel. Het team had de beoordeling van de jury ter harte genomen, in die zin dat er gewerkt is aan het ontwikkelen van een gereedschapskist, gerelateerd aan het concept van de Herenboeren. Hiermee zou het landschappelijke concept ook op andere locaties van toepassing kunnen zijn.
MTD Landschapsarchitecten inspireerde Herenboeren Wilhelminapark / Herenboeren Nederland om voor het Wilhelminapark te Boxtel te werken aan een verdere verduurzaming van het agrarisch grondgebruik en het dichter bij de consument brengen van de voedselproductie. Dit in combinatie met een (her)nieuw(d)e schaalverkleining van het landschap en het versterken van de ecologische waarden en biodiversiteit. Het gaat dan met name om de introductie van houtwallen met een betekenis voor de productie van voedsel voor mens en dier.
Een idee waar binnen de Herenboeren overigens al een aantal jaar gewerkt werd. Ook is er gewerkt aan een padensysteem om het concept van de Herenboeren en het landschap en de natuur van het Wilhelminapark beter beleefbaar te maken.
Steeds vormt het historische kaartmateriaal van Brabant en het Groene Woud een belangrijke inspiratiebron voor het toevoegen van een nieuwe tijdslaag aan het plangebied; voor de wederkeer van het pastorale landschap!
En er is een begin gemaakt met de realisatie van de plannen; de afgelopen weken is gestart met de aanleg van de grondlichamen, die de basis vormen voor de houtwallen.

Het team achter het project Melk&Noot presenteerden hun uitgewerkte visie voor het landschap rondom Deventer, waarin een schil van extensieve, gemengde agrarische bedrijven wordt geïntroduceerd. De Melkbrouwerij van Rick en Arjuna Huis in ’t Veld, speelt hierbinnen een rol als pionier, waarbij een maximaal divers boeren bedrijf ontstaat dat als voorbeeld kan fungeren voor andere boerderijen in de omgeving. Door het toepassen van een natuurinclusief landbouwsysteem met eetbare houtwallen, ontstaat een fijnschalig cultuurlandschap dichtbij de stad. De agrarische bedrijven binnen dit systeem versterken de lokale markt rondom Deventer. Met de nieuwe inrichting van het landschap ontstaat niet alleen een recreatief aantrekkelijk landschap, maar wordt ook de biodiversiteit en het aanbod aan lokale producten versterkt, ontstaat er een prettige leefomgeving voor het vee en een betere balans tussen CO2-binding en -uitstoot.

De uitgebreide resultaten van alle uitgewerkte plannen zijn de komende weken nog binnen een rondreizende tentoonstelling, die een aantal betrokken gemeentes langsgaat, te zien.

Het inspiratiedocument Melk&Noot is te bekijken via de link:
Inspiratiedocument Melk&Noot

Meer informatie over ‘Wederkeer van het Pastorale Landschap’ is te vinden via de link:
Wederkeer van het Pastorale Landschap

Voor meer informatie over de prijsvraag, zie de volgende link: 
Winnaars Brood en Spelen starten met uitvoering