INTERACTIEVE COMMUNICATIE­PROCESSEN

Een belangrijke voorwaarde voor stedenbouwkundige plannen en inrichtingsplannen openbare ruimte, die binnen een bestaande context worden ontwikkeld, is in de optiek van het bureau dat het breed gedragen plannen zouden moeten zijn. De interactie met bewoners, gebruikers, ondernemers, maar ook met ambtelijke experts en stakeholders, vormt om die reden vanaf het begin van het planproces een belangrijk aandachtspunt. 

Het bureau is er van overtuigd dat het formuleren van uitgangspunten van ontwerp, het ontwikkelen van scenario’s en het nemen van investeringsbeslissingen, organische processen zouden moeten zijn. Het betreft immers een breed en complex krachtenveld. En bij bewoners, gebruikers, ondernemers, maar ook bij de gemeente, provincie, regio, waterschappen en woningcorporaties is veel lokale kennis en expertise aanwezig, die van betekenis kan zijn in het planproces. Zij kunnen de transitie van het gebied dragen, ondersteunen en er mogelijk ook in participeren of zelfs investeren. Zij kunnen een onverwacht krachtige bijdrage leveren in het herstructureringsproces.

De interactie met bewoners, gebruikers, ondernemers, maar ook met ambtelijke experts en stakeholders, vormt vanaf het begin van het planproces een belangrijk aandachtspunt.

Een dergelijke interactieve communicatie vraagt binnen het planproces een daarop afgestemde organisatie; in ideeëncarrousels, ontwerpateliers, workshops, liefst op een mooie plek in het plangebied gehouden, worden betrokken bewoners, gebruikers en ondernemers, ambtelijke experts en stakeholders, gericht om input gevraagd.
Eventueel kunnen andere evenementen worden ontwikkeld om de actieve participatie van bewoners te stimuleren. Sociale media kunnen in dergelijke planprocessen een belangrijke rol spelen; zij kunnen worden ingezet om een nieuwe ‘community’ te vormen.
Het bureau neemt in deze trajecten de rol op zich van aanjager, inspirator, organisator, voorzitter, facilitator en het kritische geweten.
De planinhoudelijke stappen zijn klein en worden toegankelijk en wervend gepresenteerd.

Het bureau neemt in deze trajecten de rol op zich van aanjager, inspirator, organisator, voorzitter, facilitator en het kritische geweten.