Park Rijnhuizen

Nieuwegein

Oppervlakte

  • 100 ha

Jaar van ontwerp

  • 2020 - 2021

Jaar van uitvoering

  • 2020 - heden

Werkzaamheden MTD

  • Visie op structuurniveau, voorontwerp openbare ruimte, structuurplan ontwikkelingen en routes, beeldkwaliteitsplan en definitief ontwerp deelgebieden; Fort Jutphaas- Kasteel Wijnestein, Kasteel Rijnhuizen-ontwikkeling hockey en tennisvelden, Oeverpark en boomgaard, De Watertuinen, De Griend-Merwedehaven. Begeleiding Participatietraject en ecologisch advies.

Werkveld(en)

  • openbare ruimte
  • stedenbouw
  • parken en landgoederen
  • bedrijfsterreinen
  • terreinen rond gebouwen
  • visie

De gemeente Nieuwegein heeft de ambitie om het gebied Rijnhuizen de komende jaren te transformeren, van een vrij onsamenhangend, verbrokkeld bedrijventerrein naar een veelkleurig en samenhangend woon-, werk-, recreatie- en vooral groen leefgebied met ongeveer 2.500 woningen. Het samenhangende beeld zal hierbij bepaald worden door een netwerk van (recreatieve) routes, een landschappelijk en ecologisch raamwerk en een nieuwe identiteit. De ambitie van de gemeente Nieuwegein is om deze nieuwe identiteit in belangrijke mate te baseren op de aanwezige cultuurhistorische, ruimtelijke en ecologische kwaliteiten, maar ook op de talrijke verhalen van het gebied; deze te behouden, te versterken, beleefbaar te maken en een eigentijdse betekenis en programmering te geven.
De duurzaamheidsambitie voor het gebied ligt hoog. Het is de bedoeling om een nieuw toekomstbestendig en klimaat adaptief woon- en werkgebied te realiseren. De samenhangende water- en groenstructuur leveren hieraan een belangrijke bijdrage; zij leveren verkoeling in droge en natte periodes.

In 2020 verwierf MTD landschapsarchitecten van de gemeente Nieuwegein de opdracht om een Visie en Landschapsplan voor Park Rijnhuizen op te stellen. In een participatief communicatieproces is de visie ontwikkeld tot een voorontwerp voor het gehele plangebied en een definitief inrichtingsplan voor de belangrijkste groene en blauwe structuurdragers van het gebied. Het participatieve proces is door MTD landschapsarchitecten in nauwe samenwerking met Club Rhijnhuizen en de gemeente Nieuwegein opgezet en doorlopen. Hierbij zijn (in corona-tijd online) diverse ontwerpateliers georganiseerd, waarin de eerste schetsen werden gepresenteerd en ideeën en suggesties van de stakeholders zijn opgehaald. Met deze inbreng is de visie verrijkt en verder uitgewerkt en geconcretiseerd tot een schetsontwerp en inrichtingsplannen voor de openbare ruimte van de afzonderlijke structuurelementen. Deze deelgebieden, gelegen nabij de historische kern van Jutphaas, zijn nu voor een belangrijk deel in gebruik als bedrijventerrein en omvatten tegelijkertijd veel cultuurhistorische elementen en structuren, zoals Fort Jutphaas, onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, Kasteel Rijnhuizen en Kasteel Wijnestein.

De ambitie is om Rijnhuizen te transformeren naar een toekomstbestendige wijk. Een wijk die sociaal duurzaam is, waar het gebruik van fossiele brandstoffen wordt beperkt en die klimaat bestendig is. De gemeente heeft uitgesproken een verhoogde inspanning te leveren om in 2040 energieneutraal te worden. Om dit te bereiken worden maatregelen genomen in de bebouwing en in de inrichting van de openbare ruimte. Voor wat het betreft het verbeteren van de waterhuishouding, liggen in het gebied veel kansen. De ambitie daarbij is het beter zichtbaar en beleefbaar maken van het water op en rondom de locatie. Daarnaast is het verbeteren van de waterkwaliteit en verminderen van overlast uitgangspunt.
De ontwikkelingen die de komende jaren gaan plaatsvinden in Rijnhuizen, bieden kansen om ook meteen een klimaatrobuuste openbare ruimte te ontwikkelen. Het gebied wordt, ondanks het groene karakter, in de huidige situatie gekenmerkt door grote versteende oppervlaktes (grote parkeerterreinen, brede wegprofielen). Het reduceren van de verharding en toevoegen van water en groen helpen hittestress te voorkomen. Daarnaast heeft groen een positieve invloed op de uitstraling en verblijfskwaliteit in de wijk.

In de periode eind 2020-begin 2021 is de planvorming voor de landschappelijke visie en de inrichtingsplannen voor de afzonderlijke deelgebieden van Park Rijnhuizen afgerond. Daarmee is een ruimtelijk kader vastgesteld voor de transformatie van het gebied. Vanaf 2020 zijn ook diverse grote woonontwikkelingen in gang gezet waarmee Rijnhuizen steeds meer een woon- en leefgebied wordt. Er worden daarbij verschillende type woningen ontwikkeld in wat vroeger kantoorgebouwen waren; van appartementen tot zeer luxe woningen aan het Merwedekanaal.