Boxtel Binnen de Bruggen

Boxtel

Opdrachtgever(s)

Oppervlakte

  • 16 ha

Jaar van ontwerp

  • 2019 - 2021

Jaar van uitvoering

  • 2021 - 2022

Werkzaamheden MTD

  • regieplan, gefaseerde inrichtingsplannen, uitvoeringsvoorbereiding en esthetisch
    toezicht

Werkveld(en)

  • openbare ruimte
  • pleinen

In 2019 kreeg MTD landschapsarchitecten van de gemeente Boxtel opdracht tot het opstellen van een
integrale structuurvisie voor de openbare ruimte van de kern van Boxtel; ‘Boxtel Binnen de Bruggen’. De naam refereert naar de historische situatie, waarin de kern werd bepaald door het watersysteem van de beken de Dommel en Binnendommels. De kern was alleen bereikbaar middels bruggen. Het bekensysteem was bepalend voor het economische leven en voor de eigen identiteit van de kern. In de huidige situatie is dit unieke stelsel helaas verdwenen en niet meer beleefbaar. Tevens is door allerlei met name infrastructurele ingrepen, de ruimtelijke samenhang in de kern vertroebeld.
De structuurvisie beoogt een ruimtelijk kader neer te leggen voor de openbare ruimte van de kern,
waarmee samenhang ontstaat en aanwezige cultuurhistorische en ruimtelijke kwaliteiten worden
behouden en versterkt. De structuurvisie zet maximaal in op de Dommel en Binnendommels. Zij zijn de
dragers van de kernwaarden van Boxtel: een authentieke, historisch geladen, innovatieve en duurzame
openbare ruimte.