Fort Isabella

Vught

Opdrachtgever(s)

  • Bella Rocks B.V.

Oppervlakte

  • 23,2 ha

Jaar van ontwerp

  • 2017 - 2022

Jaar van uitvoering

  • 2020 - 2023

Werkzaamheden MTD

  • landschappelijk stedenbouwkundig masterplan, inrichtingsplan en uitvoeringsbegeleiding

Werkveld(en)

  • openbare ruimte
  • stedenbouw
  • pleinen
  • terreinen rond gebouwen

Fort Isabella, onderdeel van de Linie 1629 en voormalig kazerneterrein, gelegen tussen ’s-Hertogenbosch en Vught, heeft lange tijd een wat verborgen status gehad.
De Isabella Groep heeft de ambitie om het voormalige Fort en kazerneterrein de komende jaren her te ontwikkelen tot een uniek, kleinschalig en lommerrijk woongebied, waar vitaliteit, leefbaarheid en sociale cohesie voorop staan en wonen, werken, recreatie en educatie op een logische manier samenkomen.
Belangrijke kwaliteiten van het terrein zijn de cultuurhistorische waarden en historische gelaagdheid van de plek, de ligging aan het Natuur Netwerk Nederland, de bijzondere monumentale bomenopstand en waterstructuur, de samenhangende beeldkwaliteit van de gebouwen en de ligging op een steenworp afstand van de historische binnenstad van ’s-Hertogenbosch.

Voor de herontwikkeling is een landschappelijk en stedenbouwkundig Structuurplan ontwikkeld dat als kader zal dienen voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Op basis van het structuurplan worden door HilberinkBosch en Wakker architecten voor de afzonderlijke gebouwen architectonische ontwerpen ontwikkeld en door MTD landschapsarchitecten inrichtingsplannen voor de openbare ruimte. Belangrijke ambitie van het stedenbouwkundig en landschappelijk structuurplan en de inrichtingsplannen openbare ruimte is om de aanwezige kwaliteiten van Fort Isabella, als onderdeel van de Linie 1629 en de waardevolle en groene context, te behouden en versterken. Hierbij gaat het om een balans tussen het behouden en versterken van de aanwezige cultuurhistorische, ecologische en ruimtelijke kwaliteiten en elementen en het hieraan toevoegen van eigentijdse landschapsarchitectonische en architectonische elementen en programma’s. De contouren van het historische Fort vallen hierbij niet overal samen met het huidige grondeigendom; het gedeelte met de buitengrachten ten westen van de Reutsedijk is in eigendom van de gemeente Vught, terwijl het overige gedeelte van het voormalige Fort grotendeels in eigendom is van de Isabella Groep. De ensemblewaarden reiken over de perceelsgrenzen heen en worden binnen het stedenbouwkundig en landschappelijk Structuurplan ook in die context bezien.