Melk & Noot

Lettele

Opdrachtgever(s)

Oppervlakte

  • 36 ha

Jaar van ontwerp

  • 2018 - 2019

Werkzaamheden MTD

  • visievorming, landschapsplan, inrichtingsplan, communicatie, beplantingen

Extra informatie

  • In samenwerking met de Melkbrouwerij

Werkveld(en)

  • visie
  • competities / prijsvragen

Zoals op veel plekken in Nederland, is ook het landschap rondom Deventer getroffen door schaalvergroting van het agrarisch grondgebruik. Jarenlange intensieve landbouw heeft tot gevolg gehad dat er vele landschapselementen zijn verdwenen en kavels zijn vergroot. Belangrijke reden hiervoor is dat veel boerenbedrijven zich in de tijd hebben gefocust op één product, de gemengde boerderij is schaars geworden. Dit monotone gebruik van het land zorgt niet enkel voor vermindering van diversiteit in producten, maar heeft tevens een enorme impact op de ruimtelijke kwaliteit, bodemleven en de biodiversiteit van het landschap.

Bovendien is de impact van schaalvergroting niet enkel leesbaar in het buitengebied; ook verbindingen van en naar de stad zijn bemoeilijkt. Waar het in vroegere tijden overzichtelijk was waar agrarische producten vandaan kwamen, is dit nu een complexe logistieke markt, die onzichtbaar is geworden voor consument en stadsbewoner.

Melk & Noot introduceert daarom een alternatief landbouwsysteem als een schil rondom Deventer, waarbinnen kleinschalige boerenbedrijven een plek vinden die zich zullen richten op de lokale markt. In dit multifunctionele landbouwsysteem is gezocht naar een combinatie van stripgrazen en eetbare, productieve houtwallen. Deze houtwallen zijn niet enkel eetbaar voor de mens en het vee, maar versterken ook de biodiversiteit en het bodemleven. Bovendien zijn deze landschapselementen afgestemd op de bestaande kwaliteiten van het gebied en versterken ze de leesbaarheid van het zandlandschap; zo zal de weidewal een afscheiding zijn tussen twee weides, benadrukt de waterwal de oost-west gelegen weteringen, dient de boswal als overgang tussen bos en weide en begeleidt de enkwal tot slot de hoger gelegen enken.
Een van de boerenbedrijven binnen deze schil, de Melkbrouwerij, speelt hierin pionier, waarbij een maximaal diverse boerderij ontstaat die als voorbeeld fungeert voor andere boerderijen rondom Deventer. Door te werken met een gemeenschap van leden rond de boerderij, word de relatie tussen stad en platteland versterkt en kunnen producten lokaal worden afgezet. Leden kunnen ten alle tijden hun verse producten afhalen bij de gemengde boerderij, die door middel van een nieuwe wandelroute, gekoppeld aan de nieuw aan te planten houtwallen, is verbonden met het stedelijk gebied van Deventer en Lettele.

Hiermee ontstaat een recreatief aantrekkelijk en fijnschalig cultuurlandschap dichtbij de stad en worden consument en producent weer met elkaar verbonden.Tevens ontstaat een verhoging van biodiversiteit, een prettige leefomgeving voor het vee, een betere balans tussen emissie en opname van CO2 en een verrijking van lokale producten. Melk & Noot hoopt andere boeren, gemeente en provincie te inspireren om samen een gezond landschap achter te laten voor volgende generaties.

Een fijnschalig landschap; goed voor mens, dier en natuur.

video