Verbreding N279 Noord

‘s-Hertogenbosch-Veghel

Opdrachtgever(s)

Oppervlakte

  • 13 km

Jaar van ontwerp

  • 2014 - 2016

Jaar van uitvoering

  • 2015 - 2017

Uitvoeringssom

  • € 80.000.000

Werkzaamheden MTD

  • ontwerpwerkzaamheden tenderfase en uitvoeringsfase; vormgeving weginpassing, inrichting ecologische verbindingen, opstellen beplantingsplannen, vormgeving dynamisch beekdal van de Aa , ontwerp kunstwerken

Extra informatie

  • in samenwerking met: Combinatie de Vaart, Advin en IV infra
    fotografie: Jorrit Lousberg - Light at Work

Werkveld(en)

  • infrastructuur
landschappelijke inpassing van de wegverbreding met meerwaarde voor landschap en natuur

Voor de combinatie de Vaart, bestaande uit Dura Vermeer, Ploegam en Van den Biggelaar heeft MTD landschapsarchitecten gewerkt aan de inpassing van de verbreding van de N279 Noord. Het tracé van 13 kilometer loopt van de aansluiting van de A2 bij ’s-Hertogenbosch tot aan de aansluiting met de A50bij Veghel en stond bekend als filegevoelig en onveilig door de vele gelijkvloerse kruisingen. Met de verbreding van twee keer één naar twee keer twee rijstroken en ongelijkvloerse kruisingen bij de aansluiting van de aanliggende dorpen is dit aangepakt. Gevolg van deze ingrepen is dat de weg een groter ruimtebeslag inneemt in al een krappe zone tussen de Zuid-Willemsvaart, de rivier de Aa en de verschillende dorpen en agrarische landerijen. Om te komen tot een optimale landschappelijke inpassing van de weg en tegelijkertijd het opwaarderen van natuurwaarden en ecologische verbindingen is MTD landschapsarchitecten betrokken in het gehele proces van aanbesteding tot en met uitvoering. Hierin is vorm gegeven aan de inpassing van de weg, opstellen van beplantingsplannen, inrichten van ecologische verbindingen, de herinrichting van het dynamisch beekdal van de Aa en de vormgeving van de kunstwerken, viaducten en bruggen over de weg, Zuid-Willemsvaart en de Aa.

het ontwerp
MTD landschapsarchitecten heeft binnen het projectteam van Combinatie De Vaart met name inhoud gegeven aan de landschappelijke inpassing van de N279, aan de herinrichting van het beekdal en aan de architectonische vormgeving van de kunstwerken over de weg, de Zuid-Willemsvaart en de Aa.
Met de verbreding van de N279 tussen ’s-Hertogenbosch en Veghel wordt de weg veiliger, verbetert de doorstroming en zal het sluipverkeer door de naast gelegen dorpen afnemen. Om alle doelen en optimalisaties in de omliggende omgeving te kunnen realiseren is al vroeg in het proces ingezet op een chirurgische ingreep, de noodzakelijke ruimte voor de weg in geminimaliseerd door een compacte middenberm, steile taluds en strakke ligging tegen het kanaal. Daarmee is ook een maximale hoeveelheid aan bestaande bomen rondom de nieuwe aansluitingen behouden gebleven waarmee het karakter van de omgeving behouden is. Daarnaast streeft de provincie bij de verbreding van de provinciale weg naar een duurzame inpassing in het landschap en een sterkere beleving van de naast gelegen rivier de Aa. In een integrale aanpak wordt ook de herinrichting van het ‘Dynamisch Beekdal Hersend en Aaveld’ meegenomen. In dit deelproject van het Waterschap Aa en Maas krijgt de Aa tussen Heeswijk en Berlicum weer de ruimte om te meanderen. Er komen poelen, wandel- en fietspaden en de route en bewegwijzering vanaf de aangepaste N279 richting Kasteel Heeswijk wordt verbeterd.
Zie voor foto’s van het beekdal:aaenmaas.nl
In het ontwerp van de kunstwerken is sterk gerefereerd aan de landschappelijke situering. De viaducten over de weg vormen onderdeel van het autonome karakter van de weg en hebben een infrastructureel karakter met een eenvoudige uitstraling om minimaal aanwezig te zijn. De bruggen over de Aa hebben een eigen karakter, passend bij het heringerichte beekdal met de meanderende rivier. Onderdoorgangen voor natuur is gemaximaliseerd en de bruggen zijn terughouden en strak vormgegeven als vakwerkbruggen met een donkere kleurstelling. De fietsbrug over de Zuid-Willemsvaart is een zelfstandig en bijzonder object wat hoog over het kanaal is gelegen en hierom zo open en luchtig mogelijk is gemaakt in een lichte grijs-blauwe kleur die optimaal reageert en opgaat in de Hollandse lucht.

het aanbestedingsproces
Combinatie de Vaart heeft binnen de aanbesteding het belang onderkend van de inpassing van de weg in het kenmerkende coulisselandschap en bij prestatiebeweringen en kansen hier zwaar op ingezet. MTD landschapsarchitecten is als onderdeel van het projectteam van Combinatie de Vaart vanaf het begin betrokken bij het Best Value Procurement (BVP) aanbestedingstraject. Met verifieerbare prestaties bij eerdere projecten op het gebied van infrastructuur is aangetoond hoe een dergelijke landschappelijke inpassing gerealiseerd kan worden.