Vesting Muiden

Muiden

Opdrachtgever(s)

Oppervlakte

  • 200ha, vesting 40ha

Jaar van ontwerp

  • 2014 - heden

Jaar van uitvoering

  • 2018 - 2020

Werkzaamheden MTD

  • handboek openbare ruimte, ontwerp reconstructie vesting, landschapsplan schootsvelden-A1, inrichtingsplannen bastions

Werkveld(en)

  • openbare ruimte
  • landschappen
  • infrastructuur

de toekomst van een cultuurhistorische parel
In en rondom de Vestingstad Muiden staan verscheidene ruimtelijke ontwikkelingen op de planning. Deze spelen zich zowel af binnen de stadsmuren als in het omliggende landschap in een complexe omgeving met meerdere spelers. De grootste ontwikkelingen zijn de verlegging van de A1 ten zuiden van Muiden, toekomstige nieuwbouw buiten de Vesting, stedelijke inbreiding binnen de Vesting en grootschalig herstel van de vestingwerken. De gemeente Muiden staat hierbij voor de grote uitdaging om haar identiteit en karakter te behouden en te versterken en tegelijkertijd een kader te definiëren waarbinnen nieuwe ontwikkelingen kunnen plaatsvinden.
De stad Muiden heeft een rijke landschappelijke historie. De oorspronkelijke structuur van vestingstad en bijbehorende schootsvelden ligt hier letterlijk in het landschap in de vorm van de vestingwallen en open polder. Het historisch belang van stad en land wordt geïllustreerd door haar positie binnen de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Vestingstad Muiden is tevens een beschermd stadsgezicht. De cultuurhistorische basis is dan ook de basis geweest voor het ontwikkelen van een ruimtelijke visie voor zowel de stad Muiden als het omliggende landschap.
MTD landschapsarchitecten heeft in 2014 in opdracht van de gemeente Muiden een visie geschreven voor de inrichting en beeldkwaliteit van de openbare ruimte. Hierna volgde in 2015 het landschapsplan voor het gebied buiten de vesting en tevens in 2015 de ontwikkelvisie en stedenbouwkundige randvoorwaarden voor het Noordwestelijk kwadrant van de Vestingstad Muiden. Inmiddels is MTD landschapsarchitecten in opdracht van de gemeente begonnen met de uitwerking van het eerste deel van de openbare ruimte.

De basis voor ontwikkeling is de historische kaart. Deze verbeeldt de essentie van de plek en vertelt het verhaal van het ontstaan. Door terug te gaan naar de historische kaart wordt het eigen unieke karakter van de plek versterkt en wordt het verhaal van het landschap en de stad leesbaar gemaakt.
Op basis van een cultuurhistorische analyse en een stedenbouwkundige verkenning is een ensemble van landschappelijke en stedenbouwkundige elementen benoemd die het karakter van het gebied dragen en zullen dienen als ruggengraat voor toekomstige ontwikkelingen. Tevens ontstaan uit deze analyse en verkenning logische grenzen en deelgebieden die een onderscheidend karakter hebben. Voor deze deelgebieden zijn op basis van hun karakter randvoorwaarden voor ontwikkeling benoemd voor zowel de openbare ruimte als de architectuur, welke worden geïllustreerd door referentiebeelden.