Binnenstad Tilburg

Tilburg

Opdrachtgever(s)

  • gemeente Tilburg

Oppervlakte

  • 25.000 m2

Jaar van ontwerp

  • 1998 - 2001

Jaar van uitvoering

  • 2000 - 2002

Uitvoeringssom

  • € 7.250.000

Werkzaamheden MTD

  • structuurvisie, herinrichtingsplan, convenant en uitvoeringsvoorbereiding / directievoering

Werkveld(en)

  • openbare ruimte
robuuste en hoogwaardige materialisering van de vloer en inrichting van de binnenstad

De inrichting van het Tilburgse kernwinkelgebied dateerde uit het begin van de jaren 80 en werd als rommelig, versleten en weinig aantrekkelijk ervaren. De gemeente ambieerde om de beeld- en gebruikskwaliteit van het kernwinkelgebied te verbeteren en haar imago te versterken. Zij streeft naar een uitdagend, fris en kwalitatief hoogwaardig winkelgebied, ruimtelijk verankerd in de Tilburgse binnenstad. Door MTD landschapsarchitecten zijn tussen 1998 en 2001 binnen een intensief coproductieproces, waarin gemeente, Stichting Stadskern en direct betrokken ondernemers en bewoners participeerden, een Structuurvisie en Herinrichtingsplan ontwikkeld voor de Heuvelstraat, Oude Markt, Korte Heuvel en aangrenzende straten en pleinen.

het ontwerp
De Tilburgse binnenstad wordt gekenmerkt door een reeks prachtige historische en moderne gevels en een historisch stratenpatroon. Het reduceren en reguleren van reclame en luifels en het versterken van de architectonische kenmerken vormen eerste ingrepen ter verbetering van het ruimtelijke beeld. Als toetsingskader voor de Welstand is een convenant opgesteld, waarin randvoorwaarden zijn vastgelegd voor dimensies, beeld en dominantie van reclame-uitingen en luifels. De inrichting van de openbare ruimte is vervolgens sober en ingetogen. Hierbij is gestreefd de bijzondere functies van de binnenstad tot uitdrukking te brengen in een hoogwaardige en duurzame materiaaltoepassing. De ruggengraat van het gebied; Korte Heuvel, Heuvelstraat, Radioplein, Nieuwlandstraat, TVplein en Stationstraat is verbijzonderd door toepassing van geelbeige natuursteen en antracietgrijze graniet. Er is gekozen voor een driedeling van het profiel met een loper in een grotere maat stenen en aan weerszijden daarvan loopstroken in een kleiner formaat. De centraal in het profiel gesitueerde lijnontwatering is in de natuursteen gefreesd. De hoofdas is zoveel mogelijk vrijgehouden van obstakels; er is uitgegaan van hangende verlichting, prullenbakken langs de gevels en het situeren van enkele grote bomen op markante plekken. De pleinen zoals de Oude Markt en Korte Heuvel krijgen door elementen als solitaire bomen, een natuurstenen boomeiland, kunstobjecten en grote houten lichtmasten met spots een bijzonder accent en verblijfswaarde. Een brede antracietgrijze granieten band verdeelt hier het profiel in een verkeersluwe terraszone en een loop- en fietsroute. In de woon- en aanloopstraten is wat betreft materialisering uitgegaan van een combinatie van geelbeige natuursteen, gele gebakken klinkers en antracietgrijze granieten banden. In de antracietgrijze lopers zijn staande verlichtingsarmaturen, fietsenklemmen en bomen geplaatst. De herinrichting van de binnenstad heeft geleid tot een hoogwaardig beeld en gebruik van het kernwinkelgebied dat de identiteit van de Tilburgse binnenstad versterkt en afleesbaar maakt.