Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van MTD Landschapsarchitecten ontvangen? Schrijf je in!

Quackpolder Voorne-Putten

natuurbouw in een nieuw recreatielandschap

Opdrachtgever(s)

  • GZH recreatieschappen

Locatie

  • Voorne-Putten

Oppervlakte

  • ± 50 ha

Jaar van ontwerp

  • 2010 - 2010

Werkzaamheden MTD

  • definitief ontwerp inrichtingsplan
In samenwerking met
Staro beheer

Werkveld(en)

  • landschappen

Kaart

natuurbouw in een nieuw recreatielandschap
Met de herbestemming en herinrichting van de Quackpolder van agrarisch naar natuurlandschap, ontstaat een kans om de recreatieve betekenis van het strand- en duingebied tussen Hellevoetsluis en Rockanje te versterken. De draagkracht van het landschap van strand, duinen, binnenduinrand, polder en de natuur- en waterhuishoudkundige waarden daarvan zijn hierbij leading voor het nieuwe recreatieve gebruik.
In 2010 krijgt MTD landschapsarchitecten opdracht van het Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg tot het opstellen van een inrichtingsplan voor de Quackpolder, waarbij wordt vormgegeven aan de landschap- en natuurbouw opgave en een zonering van het recreatieve gebruik.

het ontwerp
Eerste inzet van het inrichtingsplan voor de Quackpolder is het versterken van de cultuurhistorische en landschappelijke structuur van het hier oorspronkelijk aanwezige krekenlandschap. Hierbij speelt de landschappelijke overgang van duinen naar polder een cruciale rol. Andere belangrijke aangrijpingspunten voor ontwerp vormen de hier eens aanwezige kreekloop van de 'Kromme Aal' en de opstrekkende verkaveling, de openheid en lange zichtlijnen van de aanwezige polder. Zij vormen de dragers van het landschappelijk raamwerk voor de Quackpolder, waarbij een zonering ontstaat van west naar oost met respectievelijk een halfopen zone met langgerekte houtwallen, een open zone met de kreek en een meer gesloten zone met bosopstanden.

Tweede strategisch inzet van het plan is de introductie van een recreatieve infrastructuur voor auto’s, fietsers, wandelaars en ruiters, die aansluit op de in de omgeving reeds aanwezige routes. Naast de landschappelijke zonering wordt er op deze manier een recreatieve zonering voor het gebied geïntroduceerd; een zonering naar vorm van gebruik, van beleven tot bewegen, en naar intensiteit van gebruik, van intensieve tot extensieve recreatie. Door de combinatie van landschappelijke en recreatieve zonering, ontstaat er een veelheid aan gebruiksmogelijkheden en mogelijkheden voor de verdere programmatische invulling van het gebied.

Centraal in het gebied is aan de kreek, in de rand van het bos en met uitzicht op de polder, een gebouwde voorziening geïntroduceerd. Deze voorziening ligt direct aan de ontsluitingsweg vanaf de Haringvlietweg en de parkeervoorziening, en vormt een knooppunt in het netwerk van recreatieve routes. De gebouwde voorziening krijgt een betekenis als een ‘receptie van het gebied’ met een dagrecreatieve invulling. Een plek waar je een vergadering kunt houden, je auto kunt parkeren, een fiets, kano of mountainbike kunt huren, een kopje koffie kunt drinken, informatie van het gebied kunt krijgen en in die zin kan bijdragen aan een optimale recreatieve beleving van de Quackpolder en het aangrenzende Haringvliet, strand en duingebied.