Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van MTD Landschapsarchitecten ontvangen? Schrijf je in!

Landschapspark Oosterhout / Breda

landschapsbouw tussen Oosterhout en Breda

Opdrachtgever(s)

 • provincie Noord-Brabant
 • gemeente Oosterhout
 • gemeente Breda
 • Waterschap Brabantse Delta
 • Staatsbosbeheer
 • Rijkswaterstaat
 • Natuurmonumenten

Locatie

 • buitengebied tussen Oosterhout, Rijen, Dorst en Breda

Oppervlakte

 • ± 4000 ha

Jaar van ontwerp

 • 2007 - 2009

Jaar van uitvoering

 • 2007 - 2009

Uitvoeringssom

 • € 26.000.000

Werkzaamheden MTD

 • opstellen atlas van ambities en gebiedsvisie met uitvoeringsprogramma
In samenwerking met
p2managers

Werkveld(en)

 • landschappen

Kaart

landschapsbouw tussen Oosterhout en Breda
De ruimtelijke inrichting van het Nederlandse landschap is de laatste eeuw ingrijpend gewijzigd; de klassieke tegenstelling tussen stad en ommeland is hierbij geleidelijk vertroebeld. Ook voor het gebied Oosterhout - Breda speelt deze thematiek; beide steden zijn in het recente verleden flink gegroeid en in het landelijke gebied rond de steden is een toename te zien van de verstedelijking door ‘burgerwoningen’. De gemeente Oosterhout en Breda, de provincie Noord-Brabant en de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten hebben de gezamenlijke ambitie om in het licht van deze ruimtelijke ontwikkelingen niet zozeer de steden te begrenzen, alswel het tussen gelegen landelijke gebied een kwaliteitsimpuls te geven en tot een robuuste eenheid te smeden. MTD landschapsarchitecten kreeg in 2007 van bovengenoemde partijen de opdracht tot opstellen van een gebiedsvisie voor het landschapspark Oosterhout - Breda. Hoofddoel van de gebiedsvisie is het opstellen van een integraal en duurzaam landschapsplan voor het plangebied, waarbinnen uitgangspunten worden vastgelegd voor de gewenste toekomstige ruimtelijke inrichting en de hoofdlijnen voor grondgebruik voor de lange termijn, inclusief een genuanceerde fasering en daadkrachtig uitvoeringsprogramma. Hiernaast speelt binnen het planproces het creëren van draagvlak onder de samenwerkende partijen voor de gestelde doelen een wezenlijke rol.

het ontwerp
Eerste strategische inzet van de gebiedsvisie is om de ecologische (planet), economische ontwikkeling (profit) en de leefbaarheid (people) van het landschapspark Oosterhout - Breda zowel op zichzelf als in hun onderlinge samenhang een impuls te geven; het gaat om het realiseren van een optimale balans van de ontwikkelingen voor het landschapspark als geheel.

Binnen het landschapspark liggen de grote boskernen van de Vrachelseheide en Boswachterij Dorst, evenals natte natuurparels als de Lage Vuchtpolder. Inzet van de gebiedsvisie is om de samenhang tussen deze afzonderlijke biotopen te versterken en hiertoe de barrièrewerking van de A27 en andere provinciale wegen te minimaliseren. Tevens worden dwars op deze infrastructuurlijnen nieuwe structuurelementen geïntroduceerd met een betekenis als ecologische verbinding voor een goede ‘geleiding’ van dieren. Hierdoor zullen de aanwezige landschappelijke eenheden sterk in waarde en betekenis toeIn samenwerking metnemen.
Centrale strategische inzet van de gebiedsvisie is bovendien het introduceren van economische dragers voor het landschapspark om te komen tot een duurzaam functioneren. Hierbij wordt een perspectief geboden voor de agrarische sector, eventueel in combinatie met natuur- en landschapsbeheer. Hiernaast biedt de gebiedsvisie handvaten voor een kwalitatieve impuls voor de recreatieve sector, waarbij de recreant ‘te gast’ is in het landschap. De bewoners van de stad kunnen in landschapspark Oosterhout – Breda via onder andere de landschapsparkroute, wandelen en fietsen door uitgestrekte bosgebieden, karakteristieke cultuurlandschappen, weidse polderlandschappen en langs het militair erfgoed van de verdedigingswerken rond Breda.