Nieuwsbrief januari 2015

Nieuwjaar 2015

 

 

Presentatie Jaarboek 2014 met van MTD Campus en Groene Loper Tu/e
Jaarboek Collage

Afgelopen zaterdag 13 december 2014 vond in Rotterdam de boekpresentatie plaats van het Jaarboek Landschapsarchitectuur en Stedenbouw 2014. De boekpresentatie vond plaats op Rotterdam Centraal, een ontwerp van Benthem & Crouwel architecten, Team V architectuur en West 8, dat voor het jaarboek geselecteerd is.
De voorzitter van de onafhankelijke selectiecommissie Guido Wallagh, lichtte de selectie van het elfde Jaarboek toe.
Jan Benthem vertelde, namens Team CS, over het ontwerp voor Rotterdam Centraal en stedenbouwkundige Anne Seghers blikte terug op de tien jaarboeken die sinds 1991 verschenen zijn.
De eerste exemplaren van het Jaarboek werden vervolgens aangeboden aan Astrid Sanson (dienst Stadsontwikkeling / gemeente Rotterdam) Tjerk Ruimschotel (BNSP) en Frans Boots (NVTL).
In het Jaarboek Landschapsarchitectuur en Stedenbouw 2014 zijn 25 voorbeeldige projecten opgenomen; het beste dat Nederlandse ontwerpers te bieden hebben.
Van MTD landschapsarchitecten is de recent gerealiseerde inrichting van de Campus en Groene Loper van de TU/e opgenomen. Het inrichtingsplan voor de Campus en Groene Loper voor de TU/e van MTD landschapsarchitecten maakt deel uit van de finale selectie van vernieuwende en agenderende plannen.

 

In juni 2011 werd MTD landschapsarchitecten in een gefaseerd aanbestedingstraject geselecteerd voor het opstellen van een inrichtingsplan voor de Campus en de Groene Loper van de TU Eindhoven.
De Technische Universiteit Eindhoven heeft de ambitie om zich te ontwikkelen tot een multifunctioneel TU/e Science Park en zich internationaal te profileren als één van de toonaangevende en innovatieve technische universiteiten. De Campus en Groene Loper worden hierbij gezien als een visitekaartje en moeten het imago van duurzame en innovatieve universiteit versterken.
MTD landschapsarchitecten zet met haar inrichtingsplan in eerste instantie in op het ‘groen’ als belangrijke verbindende kwaliteit van de Campus. Met het deel van de Groene Loper westelijk van het hoofdgebouw wordt hierbij nadrukkelijk aansluiting gezocht op het Dommeldal. De vijverpartij, die opnieuw is geïntroduceerd bij de entreepartij van het hoofdgebouw, markeert het begin van het orthogonale systeem van de Campus en Groene Loper. De entreepartij van het hoofdgebouw krijgt in combinatie met de vijverpartij de betekenis van een open, uitnodigende ontvangstruimte en wordt van utilitaire tot theatrale entree.
Tweede belangrijke component van het inrichtingsplan is ‘de loper’; de student en gebruiker krijgen een centrale rol. Hiertoe is het auto- en fietsverkeer uit de Groene Loper geweerd. Er is een nieuwe verbindingslijn geïntroduceerd voor langzaam verkeer; de zogenaamde scenic walk. Deze faciliteert studenten en andere gebruikers en biedt allerlei aanleidingen voor gebruik.
Het planvormingsproces en zeer intensieve en interactieve communicatietraject voor het inrichtingsplan van de Campus en Groene Loper voor de TU/e met onder andere de Dienst Huisvesting, de faculteit Bouwkunde en andere gebruikers hebben in een zeer compact tijdspad plaats gevonden. Hiermee is een belangrijk deel van de Campus en Groene Loper in de loop van 2013 en 2014 al gerealiseerd en in gebruik genomen.

www.tue.nl

 

De Stadswalzone van ’s-Hertogenbosch vordert gestaag
Stadswalzone Collage

Een gigantisch project krijgt gestaag vorm in de Bossche Stadswalzone; het dek van de toekomstige 3 laagse ondergrondse parkeergarage is gesloten, de inrit naar de parkeergarage is gereed, de restauratie van de stadsmuur vordert en de Casinotuin heeft haar nieuwe inrichting gekregen.
Heijmans werkt in een continue bouwstroom door en verwacht rond maart 2015 het project op te kunnen leveren.
MTD landschapsarchitecten is auteur van het inrichtingsplan voor de Stadswalzone, het Zuiderpark en de Casinotuin en heeft tevens het coördinerend regieplan opgesteld voor de drie parallel verlopende ontwerptrajecten; het ontwerp voor de parkeergarage en bruggen door Studio Leon Thier, de restauratie van de stadsmuur door Van Roosmalen Van Gessel architecten en het inrichtingsplan voor de openbare ruimte door MTD.
Hiermee krijgen een aantal zeer omvangrijke plannen tegelijkertijd vorm. De ondergrondse parkeergarage met circa 1000 nieuwe parkeerplekken voor de binnenstad van ‘s-Hertogenbosch, is hiervan de meest omvangrijke. Maar meer beeldbepalend zijn wellicht de herinrichting van de Casinotuin en stadswandeling over de vestingmuren, geïnspireerd op historische kaartbeelden en tekeningen.

 

Eerste strategische inzet van de plannen voor de Stadswalzone is het realiseren van een aantrekkelijke verbindingsroute van de nieuwe parkeergarage naar de Bossche binnenstad en vice versa. Daarnaast zet het plan in op de beleving van de ontmoeting van de historische binnenstad en het open landschap van het Zuiderpark en de Bossche Broek. De nieuw te realiseren parkeergarage is gesitueerd aan de voet van de stadsmuur. Op het dak van de parkeergarage wordt de voormalige stadsgracht teruggebracht. Omhoog komend uit de parkeergarage ontstaat er, vanuit het hoofdtrappenhuis, een dramatisch zicht over het water op de stadsmuur en Judastoren. Vervolgens is er een aantrekkelijke route, via een loopbrug over de stadsgracht, door de stadsmuur, in de richting van de binnenstad. De verbindingsroute kruist, na het doorsnijden van de stadsmuur, onder de nieuwe parkbrug door de Hekelllaan, om vervolgens via een flauwe hellingbaan door de Casinotuin de Binnendieze en Bossche binnenstad te bereiken. In de andere richting vormt de route een nieuwe verbinding met het Zuiderpark.
Tweede strategische inzet van het inrichtingsplan is het herintroduceren van de lommerrijke stadswandeling langs de stadswallen; onder het bladerdak van de aanwezige monumentale bomen. Als onderdeel van de stadswandeling wordt het ter hoogte van de Casinotuin en Judastoren mogelijk om het Middeleeuwse maaiveld en de diverse tijdslagen in het plan te beleven.


 www.youtube.com

 

Integraal plan Sint Jan, Sint Janstuin en Sint Jansmuseum
Sintjanstuin Collage

Het kerkbestuur van de Sint Jan heeft de ambitie om het Sint Jansmuseum dat nu in de Bouwloods is gevestigd te ontwikkelen tot een 'laagdrempellig, attractief en educatief bezoekerscentrum dat een extra dimensie toe kan voegen aan een bezoek aan de Sint Jan'. Het moet niet alleen bestemd zijn voor toeristen, maar ook voor Bosschenaren. Daarmee zal het Sint Jansmuseum, dat de grootste collectie Middeleeuws beeldhouwwerk van Nederland herbergt, een passende museale uitstraling krijgen.
Ruim een jaar geleden riep het kerkbestuur om die reden de Stichting Tentoonstelling Sint Jan in het leven, die de planontwikkeling met betrekking tot het museum aanstuurt.

 

Molenaar & Bol & Van Dillen architecten, HEEMarchitecten en MTD landschapsarchitecten werken in overleg met de Stichting Tentoonstelling Sint Jan aan een integraal plan voor het Sint Jansmuseum en de Sint Janstuin. Gezocht is naar 'een balans tussen een aantrekkelijke vorm en een betekenisvolle inhoud'.
Hierbij wordt de Bouwloods uitgebreid met een 'schil', zodat er een ruime ontvangstzaal ontstaat. Het is de bedoeling om hier op een toegankelijke wijze het verhaal te vertellen over de bouw, de geschiedenis, de betekenis en het functioneren van de kathedraal. Enkele tentoongestelde beelden zullen hierover aan het woord komen. Voorgesteld wordt in de rand van het museum glazen bodemplaten op te nemen, die zicht bieden op de beelden in de kelder; een deel van het museum dat nu niet toegankelijk is voor publiek.
Nieuwe extra grote ramen zullen ervoor zorgen dat ook vanuit het museum een overweldigend zicht ontstaat op de kathedraal. Tevens wordt voorgesteld de kap van de bouwloods te vervangen door een plat dak, zodat bezoekers van hieruit met verrekijkers de Sint Jan en haar rijkdom aan beeldhouwwerken kunnen bestuderen. Op een andere wijze kan dit ook vanuit de glazen lift, die aan de zijde van de Torenstraat is gedacht en bezoekers tot een hoogte van 15 meter brengt.
Om de Sint Jan toegankelijker te maken is het idee om naast de huidige ingang aan de Torenstraat ook de entree in het Noorderportaal vanuit de Hinthamerstraat open te stellen. Feitelijk is dit de meest geëigende entree voor een toeristisch bezoek aan de Sint Jan; je benadert de kathedraal via de Sint Janstuin. Hiermee wordt de Sint Janstuin weer open gesteld en terug gegeven aan de stad en ontstaat er ‘een rondje rond de kathedraal’.

 

MTD verwerft opdracht Stationsplein en Percee Maastricht
Stationsplein Collage

De gemeente Maastricht heeft de ambitie om het Stationsplein en een deel van de Percee of Stationsstraat van Maastricht her in te richten en meer verblijfskwaliteit en uitstraling te geven als entree van de binnenstad en het station. Aanleiding vormen de introductie van een ondergrondse fietsenstalling en de mogelijke komst van de tramlijn Maastricht / Vlaanderen op het Stationsplein. De komst van de tram staat de laatste maand echter ter discussie en wordt momenteel heroverwogen.
De realisatie van de ondergrondse fietsenstalling is voorzien in de loop van 2015 / 2017 en zal medio 2017 / eind 2017 gereed zijn.
Naast het versterken van de ruimtelijke kwaliteit en identiteit van het Stationsplein vormt een belangrijke doelstelling van het herinrichtingsplan de optimale inpassing van de ondergrondse fietsenkelder en tramlijn en de situering en vormgeving van de entrees en eventuele andere verbindingen tussen de fietsenkelder en het maaiveld. Eén en ander hangt zeer nauw samen met de routing van voetgangers, fietsers, auto’s, bussen en mogelijk de tram over het Stationsplein en door de Stationsstraat.
Naar aanleiding van de uitvraag voor het opstellen van een structuurvisie en inrichtingsplan voor het Stationsplein en een deel van de Percee of Stationsstraat, die de gemeente Maastricht hiertoe deed, is eind december 2014 MTD landschapsarchitecten geselecteerd.

 

In de optiek van het bureau gaat het binnen de opgave met name om met behoud en het versterken van de aanwezige cultuurhistorische, stedenbouwkundige, architectonische en groene kwaliteiten van het Stationsplein en Percee of Stationsstraat, het maximaal inpassen van de fietsenkelder, het stroomlijnen van de routing van de verschillende verkeersstromen het hoogwaardig vormgeven van de entrees naar de fietsenkelder en eventuele andere inrichtingselementen en het toevoegen van aanleidingen voor verblijf en ontmoeting in de openbare ruimte van Stationsplein en Percee.
Hiernaast is het van belang het draagvlak voor de plannen te waarborgen en van het begin van het planproces intensief op te trekken met de betrokken ambtenaren van de gemeente Maastricht, het ingenieursbureau dat de fietsenkelder verder uitwerkt en de overige stake-holders, zoals de werkgroep kwaliteitsimpuls Wijck, NS en PROrail.

 

Ontwerpend Onderzoek Foodscapes Academie van Bouwkunst
Foodscape Collage

Momenteel loopt op de Academie van Bouwkunst in Amsterdam het lectoraat Foodscapes onder leiding van ruraal socioloog Han Wiskerke. Het onderzoeksprogramma, binnen de studierichting Landschapsarchitectuur, koppelt wetenschappelijk onderzoek aan ruimtelijk onderzoek. In het driejarige programma wordt door studenten onderzoek gedaan naar de ruimtelijke condities voor de transformatie naar duurzame, regionale voedsellandschappen en de ruimtelijke consequenties voor het urbane en rurale landschap.
Naast ontwerpstudio’s, lezingenreeksen en colleges voor de studenten van de Academie, zullen binnen het programma een aantal ontwerpbureaus en experts op het gebied van de verschillende voedselsystemen ruimtelijk onderzoek doen; er wordt een kenniskring Foodscapes gevormd. In de kenniskring worden een drietal scenario’s voor een duurzame en gezonde toekomstige voedselproductie voor de stad Amsterdam onderzocht op hun ruimtelijke implicaties. Wat levert een duurzamer en gezonder voedselsysteem op voor het ontwerp van stad en landschap?
De Academie van Bouwkunst heeft eind vorig jaar een drietal ontwerpbureaus benaderd voor het uitwerken van de scenario’s:
- LA4Sale; multifunctionele landbouw nabij de stad;
- van Paridon x de Groot; verantwoorde industriële landbouw
- MTD landschapsarchitecten; stadslandbouw op gebouwen en openbare ruimte van de stad.

 

De drie ontwerpbureaus starten begin januari 2015 in nauwe samenwerking met de Academie van Bouwkunst en de experts het ontwerponderzoek. De ambitie is om één en ander in mei 2015 af te ronden met een expositie en publicatie.
In de optiek van het bureau gaat het binnen het scenario stadslandbouw om de randvoorwaarden om te komen tot een productief mozaïeklandschap. Volgens het bureau gaat het dan niet om een door de stad te implementeren, top-down systeem, maar een systeem dat organisch groeit door bottom-up initiatieven, die goed gefaciliteerd worden door de overheid en waar de overheid ruimte biedt voor sociaal ondernemerschap. Op die manier krijgt de openbare ruimte een duurzaam productief element dat uiteindelijk niet afhankelijk is van overheidssubsidies.
De intentie van het bureau is om hierbij te focussen op het ontwikkelen en visualiseren van ruimtelijke typologieën van stadslandbouw (bedrijfjes) en het opstellen van voorbeeldontwerpen voor de onderscheidde typologien. Hierbij zal met name aandacht worden besteed aan de vormgeving van de overgangen tussen stadslandbouw en stad en de ruimtelijke kwaliteitswinst die hiermee valt te behalen.

 

Froukje
Froukje Nauta en Sabine van Ruijven komen team MTD versterken


Respectievelijk per 1 januari en 1 februari 2015 komen Fraukje Nauta en Sabine van Ruijven het team van MTD landschapsarchitecten versterken.
Fraukje Nauta heeft haar opleiding genoten aan de IAHL Larenstein en deed als landschapsarchitect ondermeer ervaring op bij Buro Lubbers, Elings landschapsarchitecten en Strootman landschapsarchitecten.
Sabine van Ruijven studeerde aan de Wageningen UR en deed ondermeer ervaring op bij Atelier LoosvanVliet.

Sabine