Nieuwsbrief juni 2014

MTD verovert Ethiopië…!!!!
Ethiopië_Multi
In een internationaal veld van 10 geselecteerde ontwerpteams heeft MTD landschapsarchitecten, in samenwerking met Treurniet Architecten, Clercx Architecten en S7 architects (uit Addis Ababa), met een ontwerp voor een stadspark (32 ha) en bijbehorend architectuurprogramma in Addis Ababa / Ethiopië, de 2e prijs gewonnen.
De besloten prijsvraag, uitgeschreven door de HoA-REC&N (Horn of Africa Regional Environmental Centre and Network), de Addis Ababa City Administration (AACA) en de Universiteit van Addis Ababa, betreft de ontmanteling en transformatie van een voormalige ‘open’ vuilstortplaats, ontstaan in de jaren 60. Hoofddoel is enerzijds de milieu-problemen (stank, vervuiling oppervlakte water, uitstoot methaangas) het hoofd te bieden en anderzijds het gebied als openbaar stads- en sportpark met een ‘science’-museum , een parkpaviljoen, een sportcentrum en een uitkijktoren toe te voegen aan het netwerk van openbare ruimte van de stad.
Het parkconcept gaat uit van een zonering in 3 deelgebieden, in aansluiting op de directe context van het gebied. In eerste instantie een stedelijke parkzone langs de Addis Ababa ‘ringroad’, waar de hoofdentree tot het park, de sportfuncties, een evenemententerrein, een drive-in cinema, een uitkijktoren en een park-boulevard zijn voorzien. Als tweede deelgebied een natuurzone, aan weerszijden van de Tinishu Akaki rivier, met daarin opgenomen diverse bruggen over de rivier, die nieuwe verbindingen creëren tussen de aangrenzende woonwijken en het park. In de natuurzone is een arboretum gedacht met voor Ethiopië inheemse boomsoorten en een helofytenfilter voor de zuivering van oppervlaktewater afkomstig van de voormalige vuilstort. Het derde deelgebied vormt het hart van het park en bestaat uit een uitgestrekt parkbos van (de voor Afrika zo karakteristieke) Acacia’s met daarin gesitueerd het museum, het parkpaviljoen en een avontuurlijke kinderspeelplaats. De hoofdontsluitingen en een parking zijn opgenomen in dit gedeelte van het park.
De 5 koppige jury, met als voorzitter de Finse architect Karl Silfverberg, kwam in eerste instantie niet tot een unanieme keuze voor nummer één en twee en heeft middels een stemming (met één stem verschil) de uitslag bepaald. Een Ethiopisch architectenbureau met een Italiaanse partner heeft op 2 mei 2014 in de Grand Ballroom van het Hilton Hotel in Addis Ababa de eerste prijs in ontvangst mogen nemen.

Naast deze eervolle kwalificatie is MTD landschapsarchitecten geselecteerd om zitting te nemen in het ontwerpteam voor het nieuwe nationale Parlementsgebouw in Addis Ababa / Ethiopië. Treurniet architecten heeft samen met twee Ethiopische architectenbureaus met een winnend prijsvraagontwerp deze prestigieuze opdracht in de wacht gesleept. Vanaf de zomer zal MTD landschapsarchitecten een visie ontwikkelen op de contextuele hechting en inrichting van de omgeving van dit bijzondere nieuwe gebouw. De start van het project zal worden gemarkeerd door een bezoek van een afvaardiging van het Ethiopische parlement en het ontwerpteam aan Nederland voor een kennismaking en het bezichtigen van een aantal relevante referentieprojecten.
Een gigantisch project krijgt vorm; de Stadswalzone van ‘s-Hertogenbosch
StadswalzoneM
Bijna ongemerkt krijgt een gigantisch project in de Bossche Stadswalzone vorm; de wanden en de vloer van de toekomstige parkeergarage en inrit naar de parkeergarage zijn gereed. In de bouwput, waar Heijmans in een continue bouwstroom doorwerkt aan de realisatie van de plannen, verlies je elk gevoel voor maat en schaal. Zeker als je, waar je straks de eigenlijke parkeergarage binnenrijdt, in een enorme hijsconstructie, de historische stadsmuur ziet hangen…… Een beeld wat overigens nooit meer op deze manier zichtbaar zal zijn; de muur verdwijnt straks in de betonconstructie van de parkeergarage.
In de Stadswalzone krijgen een aantal zeer omvangrijke plannen vorm, waarvan de ondergrondse parkeergarage met circa 1000 nieuwe parkeerplekken voor de binnenstad van ‘s-Hertogenbosch, de meest omvangrijke is. De Stadswalzone is aangemerkt als Gemeentelijk Archeologisch Monument en in dit licht heeft de gemeente de aanvullende ambitie om de beleving van dit cultuurhistorische element te behouden en versterken.
De historische context bepaalt ook de grote mate aan complexiteit van het project. Eén en ander leidt  intussen ook tot enige vertraging van het bouwproces; Heijmans maakte bekend dat , anders als eerder gemeld, het project niet 31 december 2014, maar begin 2015 zal worden opgeleverd.

MTD landschapsarchitecten is auteur van het inrichtingsplan voor de Stadswalzone, het Zuiderpark en de Casinotuin  en heeft tevens het coördinerend regieplan opgesteld voor de drie parallel verlopende ontwerptrajecten; het ontwerp voor de parkeergarage en bruggen door Studio Leon Thier, de restauratie van de stadsmuur door Van Roosmalen Van Gessel architecten en het inrichtingsplan voor de openbare ruimte door MTD.
Strategische inzet van de plannen voor de Stadswalzone is het realiseren van een aantrekkelijke verbindingsroute van de nieuwe parkeergarage naar de Bossche binnenstad en vice versa. Daarnaast zet het plan met name in op de beleving van de ontmoeting van de historische binnenstad en het open landschap van het Zuiderpark en de Bossche Broek. De nieuw te realiseren parkeergarage is gesitueerd aan de voet van de stadsmuur. Op het dak van de parkeergarage wordt de voormalige stadsgracht teruggebracht.
Tweede strategische inzet van het inrichtingsplan is het herintroduceren van de lommerrijke stadswandeling langs de stadswallen; onder het bladerdak van de aanwezige monumentale bomen. Langs de stadswandeling vormen de bastions bijzondere plekken; in hun cultuurhistorische betekenis, maar ook in hun eigentijdse betekenis als knooppunten van routes en activiteiten langs de stadswandeling en als uitzichtpunten. Het inrichtingsplan zet voor Bastion Baselaar vooral in op het versterken van de verblijfskwaliteit en groene kwaliteiten. De verkeerskundige ontsluiting van de nieuw te realiseren parkeergarage, die hier gesitueerd is, blijft met nadruk ondergeschikt aan de parkachtige sfeer. 
Natuursteen keuren in China
China
De realisatie van Zuiderzeezicht langs de N331 tussen Zwartsluis en Vollenhove vordert gestaag. Momenteel wordt er in de natuursteengroeve van Ghanghzhou / China hard gewerkt aan het uithouwen en graveren van de historische taferelen en het gedicht welke, naar ontwerp van MTD landschapsarchitecten, hun plek zullen krijgen.
En natuurlijk ging het bureau even in China kijken en checken of daar alles naar wens verloopt. De laatste keuzes werden met betrekking tot toe te passen texturen en dieptes van de te graveren teksten werden gemaakt. En het wordt steeds duidelijker; dit wordt een heel bijzondere plek langs de voormalige zeedijk van de Zuiderzee……!!!

MTD landschapsarchitecten kreeg in 2013 van de provincie Overijssel opdracht voor het ontwikkelen van een ontwerp voor een rustplek voor wandelaars en fietsers langs de N331. Aanleiding is het ombouwen van de N331 tussen Zwartsluis en Vollenhove tot een gebiedsontsluitingsweg (80 km/u). Bij deze herinrichting wordt het landbouwverkeer van de hoofdrijbaan en het fietspad van de kruin van de dijk verplaatst naar de parallelweg onderlangs de dijk. Het wijdse uitzicht over het Zwarte Meer, de buitenlanden en het Vogeleiland, dat nu een belangrijke kwaliteit vormt van de route, zal hiermee veel minder beleefbaar zijn.
Inzet van de provincie is om langs het nieuwe fietspad een rustplek te realiseren, waar deze kwaliteit weer ontstaat; een rustplek waar de beleving van de identiteit van het gebied centraal staat. De identiteit van het gebied als voormalig oevergebied en dijk van de Zuiderzee, als belangrijk vogelweidegebied en als vestigingsplaats van schippers, vissers en handelslieden met de historische stadjes Zwartsluis en Vollenhove als brandpunten. 
Inmiddels is het ontwerp gereed en nadert de realisatie. Eén en ander is gebeurd in nauwe samenwerking met Heleen Bosma, Dichteres van Overijssel 2013 / 2014, en in overleg met en gedragen door betrokken partijen.
 
MTD tekende voor het ontwerp, de begeleiding van het communicatieproces, de uitvoeringsvoorbereiding en straks voor de begeleiding van de realisatie.
Als locatie voor de rustplek, die intussen Zuiderzeezicht is gedoopt, is gekozen voor een buitenbocht van de voormalige Zuiderzeedijk, nabij het Tolhuis. Hier zijn het water van de buitenlanden en het Zwartemeer nabij en optimaal beleefbaar en is er zicht op het Vogeleiland en de Noordoostpolder. De rustplek is herkenbaar vanaf de N331 en de langzaam verkeerroute langs de N331 als een smalle natuurstenen trap in het dijktalud. De smalle trap in het dijktalud heeft een iconografische betekenis.
Bij het beklimmen van de trap kondigt de herinnering aan het zicht op de voormalige Zuiderzee aan in de tekst op de treden; van beneden naar boven is in de natuurstenen treden uitgehouwen: KIJK – BIJ ELKE TREDE DAALT HET LAND EN STIJGT HET LICHT. Boven op de dijk ontvouwt zich in eerste instantie de dramatiek van het weidse uitzicht; het uitzicht op de buitenlanden en het rietgat, de voormalige Zuiderzee en huidige IJsselmeer, het Vogeleiland en de Noordoostpolder. Vervolgens is er een zitplek, die vorm krijgt doordat de dikke natuurstenen platen als het ware zijn omgevouwen. Zittend op deze bank tonen zich twee in de natuursteen gegraveerde historische prenten; zij vertellen van de roerige ontstaansgeschiedenis van het gebied en de strijd met de zee. Hiermee wordt de nabijheid van het water versterkt, maar ook de heftige geschiedenis van het gebied in relatie tot de zee voelbaar.
MTD pakt de boot naar Den Hoorn / Texel
Den Hoorn
MTD landschapsarchitecten werd, samen met nog 4 collegabureaus, in februari 2014 door het bestuur van de stichting ‘Loodsen door het landschap’ uitgenodigd  om een visie en een offerte op te stellen voor de herinrichting van het dorpscentrum van Den Hoorn / Texel. Naar aanleiding van een presentatie op 16 april jongstleden voor ondermeer het bestuur van de stichting, betrokken bewoners  en ondernemers is MTD landschapsarchitecten geselecteerd voor de opdracht.

Al vanaf 2003 is een groep Den  Hoorners actief bezig om ideeën te ontwikkelen voor de toekomst van Den Hoorn. Als uitwerking van de toekomstvisie voor Texel ontstond de behoefte een visie op te stellen voor Den Hoorn, voor de komende 10-20 jaar. Eén en ander heeft geresulteerd  in een Dorpsontwikkelingsplan voor het meest zuidelijke dorp van het eiland. Eén van de componenten van het Dorpontwikkelingsplan vormt de ambitie om  het dorpscentrum van Den Hoorn een kwaliteitsslag te geven.
Den Hoorn is een hechte gemeenschap, een dorp waar nog veel historische patronen en elementen herkenbaar zijn. Het dorp heeft in het verleden een belangrijke rol gespeeld in de scheepvaart. Door haar ligging nabij het Marsdiep was er een grote vraag naar loodsmannen, die de passerende schepen verder konden begeleiden naar Amsterdam. Den Hoorn stond daarom ook wel bekend als ‘Loodsdorp’, hetgeen  nu nog steeds te herkennen is aan de vele oude loodshuisjes in het  dorp . Maar Den Hoorn heeft  meer te bieden; de landschappelijke ligging op een keileemrug, tussen het oude en het nieuwe land, , het mooie Witte Kerkje, maar ook de  streekproducten en theaterfestivalletjes vormen identiteitsdragers van het dorp . De inwoners van Den Hoorn hebben de wens om deze specifieke  kwaliteiten  van het dorpscentrum te versterken    binnen een  openbare ruimte met meer verblijfskwaliteit en aanleidingen voor gebruik , waar  veel te ontdekken is over de cultuur van het dorp. Het bureau heeft al voor ogen hoe dit op korte termijn te kunnen realiseren binnen een herinrichtingsplan voor de kern dat vooral belangrijke aangrijpingspunten vindt in de ‘genius loci’ van Den Hoorn.
DordrechtFontein
fontein Statenplein / Dordrecht kleurt groen
Via twitter bereikte ons afgelopen woensdag 21 mei 2014 een bijzonder bericht; de fontein die MTD landschapsarchitecten realiseerde op het Statenplein te Dordrecht kleurde groen…!!! De fontein, die op niveau in de pleinvloer is gedacht levert sowieso een steeds wisselend beeld en verschillende aanleidingen voor gebruik door een rijke variatie aan spuit mogelijkheden. De waterstralen kunnen hoger en lager, in diverse ritmes en met diverse tussenpozen gesteld worden en (met enige kunstgrepen) ook met verschillende kleuren spuiten.
 
Waarschijnlijk spuit de fontein binnenkort ter gelegenheid van het Wereldkampioenschap voetbal 2014 oranje. Kortom de fontein kleurt en verkleurt met de activiteiten van de dag, van het seizoen, van het jaar en biedt allerlei aanleidingen voor gebruik. Dat is zoals we het bedoeld hebben….!!!!
 
Paul_Beker
Paul Groenen wint de MTD-bokaal
Afgelopen dinsdag 20 mei 2014 was het weer zover; het jaarlijkse MTD jeu-de boules toernooi werd gehouden op de jeu-de-boules aan de Wilhelminalaan / Victorialaan te Vught. Onder het genot van heerlijke sushi’s en sashimi’s werd er een verbeten strijd gestreden tussen de medewerkers van MTD landschapsarchitecten.
 
In teams werd er tegen elkaar gestreden. En uiteindelijk betraden in de finale Carola Heijndijk en Paul Groenen tegen elkaar de arena. Na een zeer spannende wedstrijd werd de zeer gewilde MTD wisselbokaal in de wacht gesleept door Paul Groenen met een winnende eindstand van 8-6.
Gefeliciteerd Paul met deze bijzondere prestatie….!!!!