Participatief communicatietraject bij planvorming spooronderdoorgang Maarsbergen

29 juli 2021

In Maarsbergen verdwijnt de gelijkvloerse spoorwegovergang; deze wordt vervangen door een ongelijkvloerse spooronderdoorgang. Verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid van Maarsbergen worden hiermee sterk verbeterd. In de afgelopen periode is er door MTD landschapsarchitecten, in samenwerking met ingenieursbureau Roelofs en in samenspraak met de betrokken bewoners, ondernemers en ambtelijke experts, intensief gewerkt aan het opstellen van een Esthetisch Programma van Eisen (EPvE) en een Programma van Eisen (PvE) Beplanting. Het streven is er hierbij op gericht om met de voorgenomen ingrepen de ruimtelijke kwaliteit van het gebied ingrijpend te verbeteren. Er is bijzondere aandacht besteed aan het participatieve communicatietraject dat vanwege de beperkingen in het kader van COVID-19 geheel digitaal verliep.
Basis voor het EPvE en PvE vormen het besluit van de stuurgroep Maarsbergen en het reeds opgestelde Ruimtelijk Kader, zoals deze onderdeel uitmaken van het aanbestedingsdossier van ProRail.

EPvE en PvE Beplanting Spooronderdoorgang Maarsbergen beschrijven het eindbeeld van de spooronderdoorgang en stellen randvoorwaarden aan de ruimtelijke kwaliteit en meer specifiek aan de beplanting langs het tracé. De plannen zijn per locatie, gedétailleerd uitgewerkt, zodat voor alle betrokkenen vooraf duidelijk is hoe het eindbeeld zal worden. Vooraf zijn de wensen, eisen en ideeën van betrokkenen in kaart gebracht. Dit om het extra beschikbaar gestelde budget optimaal in te zetten ten behoeve van de ruimtelijke kwaliteit.
Eind 2020 zijn er een aantal webinars en digitale inloopbijeenkomsten georganiseerd voor betrokken bewoners, ondernemers en ambtelijke experts en vervolgens zijn in het voorjaar van 2021 de inpassingsplannen voor de spooronderdoorgang nogmaals voorgelegd aan alle betrokkenen. Tevens zijn er individuele gesprekken gevoerd om wensen in detail te bespreken.
De concepten en tussenproducten zijn in een digitale omgeving aan de omgeving gepresenteerd. Hierbij hebben de betrokken bewoners, ondernemers en ambtelijke experts voortdurend de ruimte gekregen om aanvullende wensen aan te dragen.

In het planproces is samen gewerkt met het Q-team, de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit en de Welstandscommissie van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De eindproducten zijn beoordeeld door het Q-team en ambtelijke experts, waarna de stukken zijn vastgesteld door de Provincie Utrecht.
Momenteel wordt het project voorbereid voor aanbesteding, waarmee de realisatie beoogd is tussen 2023 en 2027.

Meer informatie over het project en de voortgang is te vinden op:
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/mobiliteit/wegenprojecten/spooronderdoorgang-n226-maarsbergen