Bosch samenwerkingsverband geselecteerd voor WeenerXL

24 april 2020

MTD landschapsarchitecten heeft vanaf het voorjaar van 2019, binnen een team bestaande uit de Bossche architectenbureaus TARRA en buro Kade, bijgestaan door de adviseurs van RA infra, Archimedes, BPEM en Tritium Advies en onder leiding van HEVO, gewerkt aan de plannen voor een tender voor de nieuwbouw en inrichting van de terreinen van WeenerXL. Het nieuwe onderkomen is gesitueerd op het oude Michelin-terrein aan de Oude Vlijmenseweg in ’s-Hertogenbosch. WeenerXL is het werk- en ontwikkelbedrijf van de gemeente ’s-Hertogenbosch voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De portefeuille wethouder van de gemeente ’s-Hertogenbosch, Huib van Olden, heeft de ambities van de nieuwbouw als volgt gedefinieerd: ‘een gastvrij en duurzaam gebouw en omgeving, met een huiselijke en gemoedelijke uitstraling, waar iedereen zich welkom voelt.’
Het Bosch samenwerkingsverband is geselecteerd, mede op grond van de wijze waarop binnen de plannen is vorm gegeven aan de thema’s duurzaamheid, circulariteit en een lokale ketenaanpak. MTD landschapsarchitecten tekende hierbij voor het integrale landschapsplan, waarin naast een klimaatadaptief en duurzaam landschap, de inpassing van het gebouw in haar omgeving en van het zware functionele programma binnen de terreininrichting, belangrijke componenten vormen.
Er is een ‘breed gedragen’ ontwerp tot stand gekomen dat nu in samenwerking met RA infra en de geselecteerde aannemer Dura Vermeer verder uitgewerkt zal worden.

klimaatadaptief
Als gevolg van het zware functionele programma voor de terreininrichting, bestaande uit parkeren, een werf, expeditie en ontvangstgebieden, wordt de terreininrichting gekenmerkt door relatief veel verhardingen. Deze verhardingen zijn zoveel mogelijk waterdoorlatend. Het water blijft hiermee op het terrein en wordt vervolgens geborgen en infiltreert in de bodem via wadi’s, ondiepe greppels, en waterbergende voorzieningen onder de verhardingen. De wadi’s liggen met name aan de voorzijde van het terrein (langs de Oude Vlijmenseweg) en bieden naast waterberging en infiltratie, een attractief en natuurlijk beeld als visitekaartje van WeenerXL.

biodiversiteit
Het groene karakter van het gebouw en de terreininrichting krijgt vorm in groene daken en het inheemse en natuurlijke beplantingssortiment. Dit laatste refereert aan het oorspronkelijke drassige landschap in dit gebied en heeft met een sortiment van onder andere gele lis, bies en els, een waterzuiverende werking en biedt een biotoop voor watergerelateerde dieren en insecten. Langs de randen van het terrein worden hagen toegepast, waarmee de geparkeerde auto’s zoveel mogelijk uit het zicht blijven en er een natuurlijke beveiliging van de terreinen ontstaat. De toepassing van een grote diversiteit aan beplantingstypen levert een bijdrage aan een grote biodiversiteit en aan de beleving van de seizoenen.

circulair materiaalgebruik
De duurzame ambities en doelstellingen van het project komen ook tot uiting in de toepassing van materialen bij de terreininrichting; de toepassing van circulaire betonverhardingen, steenwol voor waterberging en gerecyclede materialen voor het meubilair. Waar mogelijk worden reeds aanwezige materialen hergebruikt, zoals ondermeer de fietsenstallingen, vlaggenmasten en slagboominstallaties.

een landschap voor mensen: binnen en buiten verbonden
Centraal in het nieuwe gebouw ligt het zogenaamde ‘hart’; de ontvangst- en algemene ruimtes en de aanliggende buitenruimtes. Deze begint bij het ontvangstgebied van de hoofdentree voor bezoekers aan de Oude Vlijmenseweg en loopt via de receptie en het restaurant naar de grote patio en eindigt aan de noord-westzijde van het gebouw bij de personeelsentree. Binnen het ‘hart’ zijn zowel binnen als buiten plekken voor ontmoeting en verblijf. Zij staan fysiek en visueel met elkaar in verbinding door grote glazen gevels en deuren. Door de toepassing van samenhangende verhardingen, meubilair en beplantingen lopen binnen en buiten bijna ongemerkt in elkaar over. Met het interieurontwerp zal hier nog een verdere uitwerking aan worden gegeven.

verbinding met de omgeving
Het landschap rondom Weener XL biedt aangrijpingspunten voor verbindingen met de wijk Boschveld. Hiermee wordt de sociaal-maatschappelijke integratie van het bedrijf versterkt en de recreatieve gebruikswaarde van het gebied vergroot. De voorzijde van de terreinen van WeenerXL hebben hiertoe een open en groene uitstraling, die verbindingen legt met het aangrenzende woongebied. 

een veilig terrein en goede ontsluitingen
De personeelsparkeerplaats, de personeelsfietsenstalling en de werf voor Groen en Post zijn relatief functioneel van opzet en afgesloten met hekwerken en poorten. Tezamen met een goede verlichting, camerabewaking en toegangscontrole.