Start aanplant pastorale landschapselementen Wilhelminapark Boxtel

11 april 2019

In februari 2019 was in het provinciehuis Noord-Brabant de eindmanifestatie van de prijsvraag Brood en Spelen, die door het College van Rijksadviseurs is uitgeschreven. Met de inzending ‘de Wederkeer van het Pastorale Landschap’ presenteerden MTD landschapsarchitecten de plannen voor de Herenboerderij Wilhelminapark te Boxtel. Met de gepresenteerde visie en het landschappelijk inrichtingsplan wordt ingezet op een verdere verduurzaming van het agrarisch grondgebruik in combinatie met een (her)nieuw(d)e schaalverkleining van het landschap en het versterken van de biodiversiteit.
De eerste fase van de realisatie van de plannen, zoals deze is opgepakt, bestaat uit de aanleg en aanplant van de houtwallen langs de A2 en het toevoegen van solitaire landschapsbomen in de weiden voor het vee. Ook werd er door deze weiden een nieuw belevingspad aangelegd, geïnspireerd op een historisch pad dat hier in de loop van de 19e eeuw door de heer Margraff, destijds eigenaar van het landgoed, werd aangelegd.

Het team ‘de Wederkeer van het Pastorale Landschap’ zet met de visie en het landschappelijk inrichtingsplan voor het Wilhelminapark in op het versterken van de cultuurhistorische waarden van het landschap ter plaatse en het gebruik van de historische kaarten van rond 1950 als inspiratiebron voor een (her)nieuw(d)e schaalverkleining van het landschap en het toevoegen van een nieuwe tijdslaag; ‘de toekomst van het verleden’. De houtwallen, die hierbij geïntroduceerd zijn refereren naar de historische landschapselementen, maar hebben hiernaast een eigentijdse betekenis in de zin van klimaatadaptieve maatregel en de productie van vruchten voor mens en dier. Ditzelfde geldt voor de solitaire landschapsbomen.
De aangeplante houtwallen en landschapsbomen maken integraal onderdeel uit van de Herenboerderij Wilhelminapark. Hierbij is gekozen voor een streekeigen en inheems sortiment, dat tot stand is gekomen in intensief overleg met ondermeer FruitzForLife.
Het betreft ‘de Wederkeer van het Pastorale Landschap’.