Structuurvisie De Wereld van Van Gogh gepresenteerd

5 april 2019

Op 13 maart werd de Structuurvisie De Wereld van Van Gogh aan de Raad gepresenteerd.
De Structuurvisie beschrijft de ambitie van de gemeente Nuenen om de ruimtelijke kwaliteit van de kern en meer specifiek het gebied van het Park, het Klooster en de Kloostertuin, de Berg, het Van Gogh Kerkje, de Hooidonkse Beek en het aangrenzende buitengebied met de Molen de Roosdonck, een slag te geven.
In 2016 kreeg MTD landschapsarchitecten van de gemeente Nuenen opdracht tot het opstellen van de Structuurvisie; tot het beschrijven en verbeelden van de wijze waarop binnen het plangebied de stedenbouwkundige en landschappelijke structuren en kwaliteiten versterkt kunnen worden, wat de belangrijkste identiteitsdragers van de openbare ruimte en het aangrenzende landschap zijn en hoe het gebruik van de openbare ruimte naar intensiteit en gebruiksvorm gezoneerd zou kunnen worden.
De Structuurvisie kwam tot stand in een interactief proces met bewoners, ondernemers en stakeholders binnen een aantal Ontwerpateliers. En afgelopen zaterdag 30 maart en woensdag 3 april waren er rondwandelingen met bewoners, ondernemers en stakeholders om het eindresultaat terug te koppelen. En er was, naast natuurlijk een aantal kritische noten, enthousiasme over het ambitienivreau van de Structuurvisie.

De Structuurvisie De Wereld van Van Gogh zet in op het behoud, het versterken en het beter beleefbaar maken van de cultuurhistorische en ruimtelijke kwaliteiten van de historische kern van Nuenen en meer specifiek van het beschermde dorpsgezicht. De verhalen en het erfgoed van Vincent van Gogh, zoals deze voortleven in de talrijke plekken, gebouwen, landschappen en taferelen, die nog in Nuenen aanwezig zijn en zoals Van Gogh ze heeft waargenomen en geschilderd, vormen hierbij belangrijke aangrijpingspunten voor ontwerp.
Hiernaast zijn er ook veel stedenbouwkundige, architectonische en landschappelijke structuren en elementen, zoals het oude gemeentehuis, waar nu het Vincentre is gevestigd, het voormalige Klooster aan het Park en bijvoorbeeld het Weefhuis aan de Hooidonkse Beek, die belangrijke identiteitsdragers vormen van de kern van Nuenen. Het Park dat is aangemerkt als Rijksbeschermd dorpsgezicht, vormt een bepalende groene structuur. Maar misschien de belangrijkste cultuurhistorische en ruimtelijke identiteitsdrager van Nuenen is haar landschappelijke context; de wijze waarop de kern van Nuenen is ontstaan op de dekzandrug en zich heeft ontwikkeld langs het lint. De twee driehoekige pleinen of herdgangen, ter hoogte van de splitsingen van wegen; het Park en de Berg, deden hierbij dienst als plek om het vee bijeen te drijven en te drenken. De Hooidonkse Beek vormt in deze structuur een belangrijk element en markeert de overgang van de historische kern naar het omringende Brabantse landschap. Een agrarisch landschap, waar het beeld bepaald wordt door kleine akkers gemarkeerd door populierenrijen op de hogere gronden en weidegronden en de vroegere overstromingsgebieden van de Dommel in het Nuenens Broek op de lagere gronden.
Van al deze plekken worden in de Structuurvisie 3D beelden gepresenteerd, die de potenties en de randvoorwaarden voor de toekomstige ontwikkelingen in beeld brengen.
In het Uitvoeringsprogramma worden vervolgens de afzonderlijke projecten benoemd, geprioriteerd en gebudgetteerd.
Structuurvisie en Uitvoeringsprogramma bieden een mooie leidraad voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van de historische kern van Nuenen!

artikel op Eindhovens Dagblad