Aanplant YingYang CityForest in Tianjin, China

3 april 2019

Na een intensief planproces van terreinbezoek, overleg, ontwerp en uitvoeringsvoorbereiding, werd zaterdag 23 maart 2019, op de Chinese boomplantdag, het startschot gegeven voor de aanplant van 7000 bomen en de realisatie van het eerste CityForest in Tianjin / China. Met de realisatie participeert MTD landschapsarchitecten in een door de organisatoren van het YinYang MusicFestival ontwikkeld initiatief van ‘feesten voor een betere leefomgeving’. Tommy Hendriks en Rainbow Gao introduceerden vorig jaar bij het laatste YinYang Festival dat plaats vond boven op de Chinese muur, de gedachte dat iedere festivalganger met de aankoop van een ticket een bijdrage levert aan de realisatie van een CityForest of beter een YinYang CityForest.

Het YinYang MusicFestival wordt ieder jaar georganiseerd in Tianjin. Vorig jaar besloten de organisatoren van het festival dat ze voor de stad een wederdienst wilden verrichten. De gedachte ontstond om een CityForest te realiseren; een YinYang CityForest. Er werd een team samengesteld, waarin de initiatiefnemers in samenwerking met vertegenwoordigingen van de lokale overheid van Tianjin, de East China Normal University, de China Biodiversity Conservation en Green Development Foundation en MTD landschapsarchitecten, de plannen voor het YinYang CityForest verder uitwerkten en concretiseerden. En er werd door de lokale overheid een locatie beschikbaar gesteld onder en rond een enorm verkeersknooppunt in Tianjin.
MTD landschapsarchitecten ontwikkelde een ontwerpvisie voor het plangebied in haar ruimere context en een stelde een inrichtingsplan op voor het eigenlijke plangebied. Binnen de ontwerpvisie wordt met name aandacht besteed aan de groene en langzaamverkeersverbindingen met de omgeving. Zo is de Xinkai River opgevat als een structuurelement met een belangrijke betekenis voor het versterken van de samenhang van het YinYang CityForest en de rest van de stad en meer concreet met andere groenelementen. Ook de langzaam verkeerroutes naar de nabij gelegen woongebieden zijn in kaart gebracht. Beiden zijn van grote importantie om het gebruik en de beleefbaarheid van het CityForest te borgen.
Het YinYang CityForest zal niet enkel bijdragen aan een grotere biodiversiteit en klimaatadaptatie in de stad, maar zal ook een plek vormen waar jongeren terecht kunnen om te sporten, te recreëren en muziek te maken; het zal een vrijplaats gaan vormen voor de jeugd.
Het bos wordt aangelegd volgens de Miyawaki methode. Hierbij wordt in samenhang met de bodem een zodanig sortiment samengesteld dat voor het bos uiteindelijk een successie stadium wordt bereikt, bestaande uit een kruidlaag, struiklaag en een boomlaag. Met de aanplant van 7000 bomen, de realisatie van een DJ-booth, de aanleg van een aantal paden, waaronder een natuurpad met infopanelen, wordt een eerste fase van het CityForest gerealiseerd, die de motor kan vormen voor de realisatie van volgende fasen.

Het initiatief van het YinYang CityForest verbindt op een bijzondere en interactieve wijze jeugd en het versterken van biodiversiteit en het verminderen van de CO2uitstoot !!!

video plantdag CityForest Tianjin, China