Bouwplaats bezoek RijnlandRoute

8 september 2021

Op woensdag 1 september heeft MTD Landschapsarchitecten gezamenlijk met het kwaliteitsteam, en een afvaardiging van provincie, RWS, Comol5 en de architecten van wUrck en NEXT de bouwplaats van de RijnlandRoute bezocht. Het was mooi en goed om het voorlopige resultaat en de voortgang te kunnen zien en de andere partijen (weer) te spreken. We hebben een mooi beeld gekregen van de diverse kunstwerken in het tracé en zijn erg benieuwd naar de groene inpassing daarvan.

In het voorjaar van 2008 heeft MTD Landschapsarchitecten op verzoek van de toenmalig adviseur ruimtelijke kwaliteit van de Provincie Zuid-Holland een ontwerpend onderzoek verricht met als doel het ontwikkelen en borgen van de ruimtelijke kwaliteit van de inpassing van de snelweg en de omgeving daarvan. Vervolgens heeft MTD Landschapsarchitecten voor de RijnlandRoute de inpassingsvisie en het landschapsplan gemaakt en uitgewerkt in het (ontwerp) tracébesluit en het Esthetisch Programma van Eisen.

De basisgedachte van RijnlandRoutes is dat de logica van het landschap, bestaande uit zijn kwaliteiten, structuren en lokale routes, zo veel mogelijk leesbaar en beleefbaar moet blijven na de aanleg van de RijnlandRoute. Het is zoeken naar evenwicht: er is een ingreep nodig die het bestaande evenwicht verstoort en daardoor aanvullende ingrepen vraagt om dat evenwicht te herstellen. Hierbij is het belangrijk ook de zwakke punten van de bestaande omgeving te verkennen: lokale verbindingen zijn onderbroken of ad-hoc gemaakt en groengebieden zijn ontoegankelijk. De ontwerpopgave dient te worden bezien vanuit het perspectief van de gebruiker van weg en landschap: het gaat tenslotte om diens ‘leefruimte’.
Het landschapsplan heeft nadrukkelijk aandacht voor het in de logica van het landschap herstellen van deze verbindingen en het versterken van de kwaliteiten van de verschillende landschappen. Zo kruist op een cruciale plaats in de Papenwegse Polder de Veenwatering op maaiveld boven de verdiept liggende RijnlandRoute, middels een aquaduct. Hiermee blijft een eeuwenoude waterlijn, nog voorzien van molens, intact. Tevens wordt deze autonome kruising benut voor het snelfietspad tussen Leiden en Wassenaar. Een ander voorbeeld van slim verknopen van routes is het combineren van een fietsverbinding door knooppunt Ommedijk met een faunapassage, die gewenst is door de omgeving en gemeente Wassenaar. Tevens bieden de plannen een kader voor de vormgeving van de verschillende knooppunten, geluidsschermen en beplantingen langs de weg. Hierbij is nadrukkelijk rekening gehouden met ecologische eisen waaronder vleermuisroutes.

project MTD
rijnlandroute.nl