Een toekomstbestendig bos langs de A16

16 maart 2021

MTD landschapsarchitecten heeft in opdracht van Rijkswaterstaat Zuid Nederland een inrichtingsplan en beplantingsplan opgesteld voor een nieuw bos tussen de A16 en de Hogesnelheidslijn (HSL) ter hoogte van Zevenbergschen Hoek. Hoofddoel is om een toekomstbestendig, duurzaam en onderhoudsarm natuurbos te ontwikkelen, dat in belangrijke mate is gebaseerd op de aanwezige landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten.
Het aanwezige populierenbos was een herkenbare landschappelijke structuur ter plaatse. Door slechte groeiomstandigheden waren de populieren echter een gevaar voor de HSL en moesten deze worden gekapt.

Op basis van een analyse van de bodemgesteldheid, de visuele- en ruimtelijke aspecten en het relevante beleid ter plaatse, is in eerste instantie een structuurontwerp opgesteld. Binnen het structuurontwerp zijn de hooflijnen voor de verschijningsvorm en het sortiment van het nieuw aan te planten bos in relatie tot het HSL-tracé vast gelegd. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de verschillende zones waar het tracé doorheen gaat.; de zone van het Hollandsch Diep met haar karakteristieke openheid, de zone van de infrastructuurbundel van A16 en HSL en tenslotte de zone van de Mark en Prinsenbeek, gekenmerkt door beplantingsstructuren en aanwezige (door)zichten. In de zone van de infrastructuurbundel is gekozen voor een duurzaam beheerde en toekomstbestendige beplantingssortiment met zo min mogelijk menselijk ingrijpen. Natuurlijke processen als successie en natuurlijke opslag en afsterven kunnen hier vrij hun gang gaan. Dit versterkt bovendien de ecologische kwaliteiten. In de zone van de Mark en Prinsenbeek is ingezet op een afwisseling van boomweiden en open doorzichten, waarmee het karakteristieke landschapsbeeld herkenbaar blijft.
Het structuurontwerp is voor de afzonderlijke zones vertaald in een beplantingssortiment, die in workshops met betrokken experts van Rijkswaterstaat zijn besproken. Hierbij zijn voorstellen uitgewerkt, die tot een coherent beeld voor het gehele tracé en een beplantingsprincipe voor het plangebied opleveren. Dit beplantingsprincipe is vervolgens uitgewerkt tot een streefbeeld, beplantingsplan en plantlijst. Hierbij is ook het te verwachten beheer, de ecologische potenties, de randvoorwaarden voor realisatie en een globale kostenraming opgesteld, op basis waarvan een aannemer geselecteerd kan worden.
In het najaar van 2021 zal IDverde starten met de aanleg van de duurzame beplantingsstructuur. MTD landschapsarchitecten zal de ontwikkeling van het bos met bijzondere belangstelling gaan volgen.