Techniek

Depot, Rotterdam
Depot, Rotterdam
Kernwinkelgebied Tilburg
Kernwinkelgebied, Tilburg
krattensysteem
kabels en leidingen

MTD landschaps­architecten hecht grote waarde aan de realiseerbaarheid van plannen. Technische en financiële adviseurs, experts in duurzaamheid, ecologie en beheer spelen hierbij een belangrijke rol; bijvoorbeeld bij het opstellen van een technisch ontwerp, een RAW-bestek, een kostenraming of meer specifiek bij de technische detaillering van daklandschappen en gevelgroen.

Daarbij hoort ook de planvorming ten behoeve van peilenplannen en ondergrondse infrastructuur zoals rioleringssystemen, waterberging en -infiltratie en het duurzaam hergebruiken van opgevangen hemelwater. Onder invloed van klimaatverandering en vraagstukken als hittestress, lange periodes van droogte en piekneerslagen vormen deze technische oplossingen een steeds wezenlijker onderdeel van de inrichting van de openbare ruimte.

Onder invloed van klimaatverandering en vraagstukken als hittestress, lange periodes van droogte en piekneerslagen, vormen technische oplossingen ten behoeve van peilenplannen en ondergrondse infrastructuur een steeds belangrijker onderdeel van de inrichting van de openbare ruimte.

Beplantingssortiment-, materiaalkeuze en detaillering
Sortiments-, materiaalkeuze en technische detaillering vormen essentiële bouwstenen voor een robuust en duurzaam ontwerp. De circulaire en duurzame ambities van het bureau worden onder meer geconcretiseerd door het toepassen van een sortiment, van materialen en producten die duurzame kwaliteiten hebben. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar de klimaatrobuustheid van het sortiment en naar de wijze waarop materialen zijn gewonnen of vervaardigd; of lokale alternatieven voorhanden zijn en wat de energiezuinigheid en mogelijkheden voor hergebruik zijn. Daarnaast wordt geanalyseerd welke bomen kunnen worden behouden of verplant en welke materialen afkomstig uit de sloop in hetzelfde project opnieuw kunnen worden ingepast. MTD geeft inhoud aan het verkleinen van de negatieve footprint en CO2 uitstoot door de mogelijkheid te bieden om de berekende CO2 uitstoot te compenseren in gecertificeerde renewable energy projecten.

materiaal 1
materiaal 2
materiaal 3
materiaal 4
materiaal 5
materiaal 6

Naast de selectie van materialen en de uitwerking van technische details, vormt het beplantingssortiment een van de belangrijkste onderdelen van de planvorming. De sortimentskeuze bepaalt het specifieke karakter en draagt bovendien bij aan een vitale, groene leefomgeving van de gebruiker. Door het verdampen van water, zorgt beplanting bovendien op een natuurlijke wijze voor verkoeling en de afname van hittestress. De keuze van het beplantingssortiment hangt wat het bureau betreft te allen tijden samen met de specifieke standplaats. Daarbij spelen klimaat, bodem en watervoorziening een belangrijke rol. Door de juiste sortimentskeuze kan een plan bijdragen aan de maximale versterking van de biodiversiteit en een duurzame beplanting.

beplantingsplan 4
beplantingsplan 6
beplantingsplan 8
beplantingsplan 6
beplantingsplan 7
beplantingsplan 7
beplantingsplan 5
beplantingsplan 8
beplantingsplan 9
beplanting seizoenen

Uitvoeringsvoorbereiding
Ook na oplevering van een technisch ontwerp / RAW-bestek vindt het bureau het belangrijk de kwaliteit van het plan te borgen. Hiertoe wordt gedurende de realisatie het esthetisch toezicht of directievoering van het project verzorgd. Daarbij worden ontwerp- en materiaalkeuzes toegelicht aan de uitvoerende partijen en aanvullende ontwerpvragen in het werk opgelost.