Klimaatrobuust landschap

Assisië
Assisië
Assisië
klimaatrobuust landschap
Oud Herlaer
Oud Herlaer
Moerenburg
Moerenburg
Zuiderzeezicht
Zuiderzeezicht

In de regionale en landschappelijke plannen van het bureau spelen de actuele maatschappelijke opgaven een prominente rol. Het landelijke gebied staat onder grote druk, onder meer veroorzaakt door de impact van bio-industrie, het veranderende klimaat en vergaande verstedelijking en verstening. Biodiversiteit en natuurwaarden nemen in rap tempo af; intensief grondgebruik en bemaling zorgen voor structurele verdroging, bodemdaling, verzilting en overstromingen bij piekregenbuien.

In de regionale en landschappelijke ontwerpen van het bureau spelen de actuele maatschappelijke opgaven een prominente rol.

Middels ontwerpend onderzoek wordt er gezocht naar integrale oplossingen voor deze uitdagende vraagstukken. Op basis van de specifieke en plekgebonden landschappelijke kwaliteiten oftewel de ‘genius loci’, worden uitgangspunten geformuleerd voor ontwerp. Hierbij worden aanwezige kwaliteiten behouden en versterkt en wordt daarnaast nieuw en eigentijds programma toegevoegd.

biodiversiteit

MTD landschapsarchitecten werkt onder andere aan grootschalige opgaven, waarbij veilige waterbuffering, waterkering en natuurontwikkeling gecombineerd worden met circulaire landbouw en recreatief medegebruik.

Middels ontwerpend onderzoek wordt er gezocht naar integrale oplossingen voor deze uitdagende vraagstukken.

Oud gebruik van landschapsontwerp
Een ontwerp baseren op de specifieke landschappelijke kwaliteiten is overigens geen nieuwe benadering. In tijden dat de technische mogelijkheden niet onbegrensd waren, bepaalden de mogelijkheden en onmogelijkheden van het landschap ook de occupatie van de mens. Bewoning ontstond, waar het grondwater bereikbaar was en waar geen overstromingsgevaar dreigde; akkers werden aangelegd op de overgangen van hoog naar laag, waar de bodem voldoende vruchtbaar en vochthoudend was. In de beperkingen van het landschap lagen de mogelijkheden besloten. De samenhang tussen natuurlijke en cultuurlijke processen bepaalde de aard en verschijningsvorm van het landschap; van onze leefomgeving.

Een dergelijke benadering levert plannen, die beantwoorden aan de behoefte aan identiteit en plekgebondenheid, maar ook aan doelstellingen van duurzaamheid en klimaatadaptatie.