Communicatie & participatie

Communicatie & participatie 1
Communicatie & participatie 2
Communicatie & participatie 3

De plannen van het bureau dienen steeds breed gedragen te worden. De interactie met beslissers, buurtbewoners, gebruikers, ondernemers, maar ook ambtelijke experts en andere stakeholders, vormt om die reden vanaf het begin van het planproces een wezenlijk onderdeel. Bij deze partijen is veel lokale kennis en expertise aanwezig, die van wezenlijke belang is bij het tot stand komen van de plannen.

MTD is er van overtuigd dat het formuleren van uitgangspunten voor ontwerp, het maken van keuzes en het opstellen van ontwerpen organische processen zouden moeten zijn, die breed gecommuniceerd en toegankelijk gepresenteerd worden. De verbeelding speelt hierbij een centrale en verbindende rol; het bureau hierbij maakt gebruik van (3D)visuals, maquettes en referentiebeelden.

De interactie met beslissers, buurtbewoners, gebruikers, ondernemers, maar ook ambtelijke experts en andere stakeholders, vormt vanaf het begin van het planproces een wezenlijk onderdeel.

Participatie en omgevingsprocessen
MTD landschapsarchitecten staat voor een transparante communicatie, die op een zorgvuldige, informele en inspirerende wijze wordt georganiseerd. Het bureau heeft een ruime ervaring met het faciliteren en aanjagen van participatieve communicatietrajecten zoals ontwerpcarrousels, schetsateliers, workshops, informatieavonden en klankbordavonden, waarbinnen partijen actief om input wordt gevraagd. Zo wordt gewerkt aan een maximaal en breed gedragen eindproduct.

toolkit duurzaamheid 1
toolkit duurzaamheid 2
toolkit duurzaamheid 3
toolkit duurzaamheid 4

Actuele maatschappelijke vraagstukken spelen een belangrijke rol binnen het werkveld van MTD landschapsarchitecten. Denk hierbij aan duurzame thema’s als klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit, waterbeheer, (sociale) gezondheid, schone en veilige mobiliteit, energietransitie en circulaire economie. Om deze thema’s concreet te maken en toegankelijk te bespreken met de stakeholders binnen het ontwerpproces heeft het bureau de Toolkit Duurzaam Ontwerp ontwikkeld. Aan de hand van deze toolkit (gereedschapskist) wordt een breed gedragen en integrale basis gelegd voor een duurzame gebouwde omgeving en openbare ruimte.

Middels de Toolkit Duurzaam Ontwerp wordt een breed gedragen en integrale basis gelegd voor een duurzame gebouwde omgeving en openbare ruimte.

De Toolkit Duurzaam Ontwerp brengt in kaart in hoeverre de opdrachtgever en andere stakeholders duurzaamheid hebben geïdentificeerd binnen de ontwerpopgave en waar mogelijkheden liggen om deze te versterken. Er wordt geanalyseerd welke duurzame thema’s prioritering behoeven, gezien de potentiële impact en beleid. De toolkit vormt vervolgens het kader waarbinnen de duurzaamheidsambities worden vertaald in een SO, VO en DO; in fysieke ingrepen, beheer en onderhoud.