MTD verwerft opdracht openbare ruimte religieus erfgoed Oudenbosch

26 april 2022

Oudenbosch onderscheid zich naast een bijzondere landschappelijke ligging, op de rand van de Brabantse Wal, door een indrukwekkend ensemble religieus erfgoed. De gemeente Halderberge, waar Oudenbosch deel van uit maakt, heeft de ambitie om de cultuurhistorische en ruimtelijke kwaliteiten van dit ensemble in haar onderlinge samenhang te behouden en versterken. De openbare ruimte vormt hiervoor een belangrijke drager.
Begin april 2022 vroeg de gemeente Halderberge een aantal bureaus een plan van aanpak op te stellen voor het opstellen van een integrale Visieschets en Inrichtingsplannen rond dit ensemble, waarin de gewenste ruimtelijke kwaliteit en programmatische invulling van de openbare ruimte op structuur- en inrichtingsniveau worden beschreven en verbeeld.
MTD verwierf, met name op basis van haar ervaring met duurzaam en klimaatadaptief ontwerp en met de landschapsarchitectonische inpassing van cultuurhistorische waarden en elementen, de opdracht.

Binnen de Visieschets en Inrichtingsplannen zal aandacht zijn voor het versterken van de identiteit van Oudenbosch als centrum van religieus erfgoed aan de Mark en Dintel, voor het versterken van de verblijfskwaliteit en van de groene en klimaatadaptieve kwaliteiten van de openbare ruimte.
De Visieschets kan vervolgens als kader dienen voor de uitwerking van Inrichtingsplannen voor de afzonderlijke deelgebieden en om actuele initiatieven en projecten te toetsen en in te passen. Eén en ander zal vorm krijgen in een participatief communicatietraject met betrokken bewoners, ondernemers en initiatiefnemers in het gebied.
Het bureau ziet uit naar een uitdagend ontwerpproces!