Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van MTD Landschapsarchitecten ontvangen? Schrijf je in!

Inpassingsplan RijnlandRoute naar Provinciale Staten

17 oktober 2014

De inpassing van de RijnlandRoute, de provinciale oost-west verbinding van Katwijk naar de A4, is verder gedetailleerd. Gedeputeerde Staten hebben dat vastgelegd in het provinciaal inpassingsplan (PIP) en leggen dat plan nu voor aan Provinciale Staten die er naar verwachting op 10 december een besluit over nemen. De verdere uitwerking en aanpassingen zijn mede gebaseerd op de inbreng van 238 belanghebbenden die hun zienswijzen op het ontwerp inpassingsplan in het voorjaar aan de provincie kenbaar hadden gemaakt. MTD landschapsarchitecten heeft intensief geparticipeerd in het planteam RijnlandRoute, als specialist landschappelijke inpassing.

De Provincie Zuid-Holland maakt plannen voor de aanleg van de RijnlandRoute. Deze is noodzakelijk om huidige knelpunten op te lossen en de doorstroming in de regio Holland Rijnland ook in de toekomst te garanderen, nieuwe woningbouw te ontsluiten en de economische potentie van de regio verder te kunnen ontwikkelen. De verbinding bestaat uit een combinatie van rijkswegen en provinciale wegen. Voor het provinciale deel is het provinciaal inpassingsplan opgesteld, voor het rijksdeel stelt de minister met een zogeheten tracébesluit vast. Onlosmakelijk met deze twee beslisdocumenten is een Inpassingsvisie en Landschapsplan verbonden, opgesteld door MTD landschapsarchitecten.

Dit plan kent als basisgedachte dat de logica van het landschap, bestaande uit zijn kwaliteiten, structuren en lokale routes, zo veel mogelijk leesbaar en beleefbaar moet blijven na de aanleg van de RijnlandRoute. Het is zoeken naar evenwicht: er is een ingreep nodig die het bestaande evenwicht verstoort en daardoor aanvullende ingrepen vraagt om dat evenwicht te herstellen: geven en nemen. Deze gedachte is in 2013 met een (door onder andere MTD, AA&P en Locus) opgesteld manifest. Dit is aangeboden aan het project door toenmalig Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Eric Luiten en heeft geleid tot het betrekken van MTD bij een aantal informatieavonden met bewoners per deel gebied en het opstellen van Inpassingsvisie en Landschapsplan.

De RijnlandRoute is ondergeschikt aan de karakteristieken van het landschap, wat bestaat uit een opeenvolging van verschillende landschappelijke eenheden. Naast dat het ontwerp uit verschillende segmenten bestaat, kruist het ook nog eens vele lokale wegen en missen er schakels in het recreatieve netwerk. Het landschapsplan heeft nadrukkelijk aandacht voor het in de logica van het landschap herstellen van deze verbindingen. Zo kruist op een cruciale plaats in de Papenwegse Polder de Veenwatering boven de RijnlandRoute langs, middels een aquaduct. Hiermee blijft een eeuwenoude waterlijn, nog voorzien van molens, intact. Tevens wordt deze autonome kruising benut voor het snelfietspad tussen Leiden en Wassenaar. Een ander voorbeeld van slim verknopen van routes is het combineren van een fietsverbinding door knooppunt Ommedijk met een faunapassage, die gewenst is door de omgeving en gemeente Wassenaar. Tevens biedt het landschapsplan een kader voor de vormgeving van de verschillende knooppunten, geluidsschermen en beplantingen langs de weg. Hierbij is nadrukkelijk rekening gehouden met ecologische eisen, zoals vleermuisroutes.

Op 5 november is een hoorzitting over het inpassingsplan. Vervolgens vergadert de provinciale statencommissie Verkeer en Milieu op 19 november over het plan. Provinciale Staten nemen naar verwachting op 10 december 2014 een besluit.

 

Meer informatie over het project is te krijgen via www.rijnlandroute.nl

Rijk geeft half miljard voor Rijnlandroute: www.architectenweb.nl